Charakteristika

  • Hráčů: 2, 3, 4
  • Věk: alespoň 8 let
  • Délka: 30 až 60 minut

Foto

foto
Processing : scrabble, Nameasc: scrabbleZpìt nahoru: [ seznam her ].

Scrabble

(èti "skrebl")

Charakteristika

Poèet hráèù: 2 a¾ 4. Doporuèený vìk: alespoò 8 let. Délka hry: 45 minut.

Hra spoèívá v tvoøení vzájemnì do sebe zapadajících slov na herním plánu pomocí hracích kamenù s jednotlivými písmeny o rùzné bodové hodnotì. Hráèi si losují kameny a pøikládají je ke kamenùm ji¾ le¾ícím na hracím plánu tak, aby vznikala nová slova. Za tato slova získají body podle hodnoty pou¾itých kamenù a pøípadnì té¾ prémiových polí hracího plánu, na nich¾ kameny le¾í. Cílem hry je získat co nejvíce bodù.

fotografie

Odkazy

Øadu dal¹ích odkazù, vèetnì aktuální verze pravidel a pozvánek na turnaje, najdete na stránkách Èeské asociace Scrabble.

Oficiální celosvìtová stránka Scrabble (anglicky, nìmecky, francouzsky nebo ¹panìlsky).

Vydavatel: J. W. Spear & Sons PLC, Department HS Richard House, Enstone Road, Enfield, Middlesex EN3 7TB.

Majitel licence a generální dodavatel pro Èesko je firma Global Express, a.s., Prùhonice 560, 25243.


Pro Klub deskových her Paluba vytvoøil Dan Zeman.
Obsah webových stránek je chránìn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerèními úèely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]