Pfeffersäcke

čti pfefrzeke

(Pytle pepře)

Kupci, cla, privilegia

Hra pro 2 až 6 hráčů od 12 let.

Autor: Christwart Conrad

© 1998 Simba Toys – Goldsieber Spiele, Fürth, http://www.goldsieber.de/

Z němčiny přeložil Daniel Zeman.

Ke konci středověku určují dění v Evropě bohaté kupecké rodiny. Říká se jim Pytle pepře, podle cenného koření, na kterém je jejich bohatství postaveno. Postupně expandují ze svých domovských měst a zakládají další a další pobočky podél obchodních cest. Každý z nich musí pečlivě vážit, kdy je čas zhodnocovat příjmy, posilovat vliv ve městech či rozšířit svou síť do nových krajů. Kdo má na konci největší vliv, vejde do dějin jako nejmocnější Pytel pepře své doby.

Hrací plán

Hrací plán je rozdělen na deset barevných krajů. V nich se nachází dohromady 25 velkých měst a 20 městeček.

Velká města jsou kruhová pole s číslem uprostřed. Číslo udává, kolik obchodních zastoupení lze v tomto městě zřídit, jakmile se tam položí odpovídající městská známka. Kromě toho číslo udává, kolik bodů toto město může přinést.

Městečka jsou na mapě zastoupena obrázky domů, kostelů a hradů. V městečku může být zřízena vždy jen jediná pobočka jediného kupce. Za městečko hráč získá jeden bod.

Města i městečka jsou propojena obchodními cestami. Každá cesta je ohodnocena číslem od 2 do 56. Tato hodnota udává obnos, který je třeba zaplatit za přesun z města na jednom konci cesty do města na druhém konci.

Kolem plánu je nakreslená bodovací stupnice. Zde si hráči v průběhu hry vyznačují body, které získali.

Cíl hry

Hráči představují kupce a snaží se získat co největší vliv, vyjádřený získanými body. Body se získávají za pobočky, které kupec zřídí ve městech a městečkách, a také tehdy, když má pobočky v mnoha různých krajích. Na konci se na vliv přepočítá i jejich jmění v hotovosti. Kdo má na konci nejvíce bodů, vyhraje hru.

Průběh hry

Hra probíhá v kolech, v každém kole přicházejí hráči na řadu po směru hodinových ručiček. Tah hráče se skládá ze 6 akcí, které hráč provádí v níže uvedeném pořadí. Teprve když hráč provedl všechny své možné akce, přijde na řadu jeho levý soused.

1.      Položit městskou známku

2.      Rozšířit vliv ve městech

3.      Inkasovat příjmy

4.      Inkasovat základní příjmy

5.      Otevřít novou pobočku

6.      Odstranit městskou známku a rozdat body

Položení městské známky

Jestliže má hráč ještě alespoň jednu městskou známku, vezme ji a položí ji na plán na pole se stejným číslem, jaké je uvedeno na známce. Na každé město lze během hry položit jen jednu známku. Ve městě, na kterém ještě neleží známka, nelze zřizovat pobočky.

Rozšíření vlivu ve městech

Hráč může rozšiřovat vliv ve městech, ve kterých má už pobočku a je v nich ještě volné pole. Přitom je jedno, zda na městě ještě leží známka, nebo už byla nějakým hráčem odstraněna. Hráč položí jednu pobočku ze své zásoby na číslo uprostřed dotyčného města.

V jednom tahu může hráč rozšířit vliv ve více městech. Rozšiřování vlivu je zdarma. V prvním kole ještě není co rozšiřovat, protože žádný hráč ještě nemá žádné pobočky.

Inkasování příjmů

Ze svých poboček ve velkých městech má hráč příjmy za následujících podmínek:

·         Hráč má v tomto městě alespoň jednu pobočku.

·         Hráč v tomto městě v tomto kole nerozšiřoval svůj vliv (na čísle uprostřed města nestojí pobočka v jeho barvě).

·         Městská známka ještě nebyla odstraněna z plánu.

Jestliže platí všechny tři uvedené podmínky, dostane hráč za každé volné pole tohoto města příjem, který závisí na počtu hráčů ve hře:

·         Ve 2 hráčích 1 gulden za každé volné pole.

·         Ve 3 hráčích 2 guldeny za každé volné pole.

·         Ve 4 hráčích 3 guldeny za každé volné pole.

·         V 5 hráčích 4 guldeny za každé volné pole.

·         V 6 hráčích 5 guldenů za každé volné pole.

Počet poboček, které má hráč ve městě, nehraje při počítání příjmů roli.

Inkasování základních příjmů

Každý hráč obdrží v každém kole ještě určitý základní příjem, bez ohledu na to, zda dosáhl nějaké výsledky svými pobočkami ve městech. I tento příjem je závislý na počtu hráčů:

·         Ve 2 hráčích 2 guldeny.

·         Ve 3 hráčích 4 guldeny.

·         Ve 4 hráčích 6 guldenů.

·         V 5 hráčích 8 guldenů.

·         V 6 hráčích 10 guldenů.

Otevření nové pobočky

Hráč, který chce zvětšit své příjmy a svůj vliv, musí zakládat nové pobočky ve městech i městečkách. Výchozím bodem je vždy město nebo městečko, ve kterém už hráč alespoň jednu pobočku má. Odtud si vybere přímou obchodní cestu k sousednímu městu nebo městečku. Číslo na cestě udává cenu, kterou musí kupec zaplatit v guldenech za založení pobočky v novém městě nebo městečku. Tato částka se zaplatí do banky. V jednom tahu může jeden hráč založit nejvýše jednu novou pobočku.

Ve městečku může být jen jediná pobočka. Za tu dostane hráč ihned jeden bod na bodovací stupnici. Navíc se o jedno pole dolů posune domeček na počítadle poboček ve městečkách (ukazuje počet dosud volných městeček).

Ve velkém městě může být tolik poboček, kolik ukazuje číslo na městské známce. Pobočky lze stavět až když byla známka položena a dokud je na ní ještě alespoň jedno volné pole. Kromě toho musí jít o město, ve kterém ještě dotyčný hráč nemá žádnou pobočku (jinak by šlo o „rozšíření vlivu“, viz výše). Nová pobočka se položí na číslo uprostřed městské známky.

Pokud je městská známka během hry odstraněna, zůstávají i nadále volná pole k dispozici pro nové pobočky.

Odstranění městské známky a rozdělení bodů

Hráč zkontroluje, zda na základě jeho akcí mají být rozděleny další body. K tomu může dojít jen ve velkých městech, ve kterých má hráč pobočku „v čekárně“ na čísle uprostřed městské známky. Hráč teď přesune svou pobočku zprostřed města na následující volné pole (po směru hodinových ručiček) na obvodu města. Pokud jde o první pobočku v daném městě, položí se na pole se šipkou.

Pokud tím hráč docílí v daném městě absolutní většinu poboček nebo obsadí poslední volné pole, rozdělí se ihned body za toto město.

Při dosažení absolutní většiny nemusí být obsazena všechna pole na městské známce. Stačí, pokud jeden hráč zřídil více než polovinu poboček, které v daném městě můžou být (např. 4 pobočky ze 7 nebo 3 pobočky ze 4). Takový hráč dostane ihned hodnotu městské známky připsanou v bodech na bodovací stupnici. Městská známka se vrátí do krabice. Pobočky zůstanou stát na stejných polích na plánu. Volná pole mohou být i nadále využita k rozšíření vlivu nebo ke stavbě nových poboček.

Při obsazení posledního volného pole ve městě, aniž by někdo dosáhl absolutní většiny, získá vliv hráč s nejvíce pobočkami. V tomto případě však dostane v bodech jen polovinu hodnoty městské známky. Poloviny bodů se zaokrouhlují. Pokud má několik hráčů stejný nejvyšší počet poboček ve městě, připadnou body tomu, který v tomto městě otevřel pobočku jako první. Městská známka se vrátí do krabice a pobočky zůstanou na odpovídajících polích na hracím plánu.

Glejty

Glejt umožňuje hráči provést některou akci dvakrát za sebou. V prvním kole není dovoleno glejt použít. V ostatních kolech může hráč použít nejvýše jeden glejt za kolo, a to pro jednu z níže uvedených akcí. Použitý glejt se vyřadí ze hry a dá do krabice.

Dvojité rozšíření vlivu

Hráč může do jednoho města, kde už má pobočku, dát dvě nové pobočky.

Dvojité příjmy

Hráč nesmí v tomto kole rozšiřovat vliv (akce 2 odpadne), zdvojnásobí však své příjmy z akcí 3 a 4. Pokud by toto zdvojení přineslo méně než 48 guldenů celkem, dostane 48 guldenů.

Dvě nové pobočky

Hráč provede akci 5 dvakrát za sebou a zřídí nové pobočky ve dvou různých městech, podle obvyklých pravidel. Druhá pobočka může být také ve městě, do kterého se hráč dostane přes první pobočku, kterou v tomto tahu zřídil.

Konec hry

Hra končí, když některý hráč úplně dokončí svůj tah a platí jedna z následujících tří podmínek:

A.     Nezbývá žádné městečko, ve kterém by nebyla zřízena něčí pobočka. Domeček na počítadle volných městeček tedy stojí na nule.

B.      Všechny městské známky byly odstraněny z plánu.

C.     Po celé jedno kolo žádný hráč nezaložil žádnou novou pobočku.

Každý hráč může na závěr získat další body:

·         2 body za každý kraj, ve kterém má nejméně jednu pobočku.

·         1 bod za každých celých 20 guldenů, které má v hotovosti.

Body se vyznačí posunutím kamenů na bodovací stupnici. Výjimečně se může stát, že některý hráč překročí 100 bodů. V tom případě dostane stobodovou známku a pokračuje na bodovací stupnici znova od jedničky.

Vyhraje hráč, který má nejvíce bodů. Při rovnosti bodů vyhraje hráč, který „vyhrál“ v největším počtu měst bez ohledu na to, zda za ně získal celou nebo jen poloviční odměnu. Pokud ani to nepomůže, rozhodne nejvyšší součet čísel na vyhraných městech.

Hrací potřeby

1 hrací plán

270 poboček (domečků) v 6 barvách, 45 od každé barvy

25 městských známek v různých hodnotách (7×2, 5×3, 5×4, 3×5, 2×6, 2×7, 1×8)

12 glejtů

6 stobodových známek

1 zakrývací známka

1 počítadlo městeček

150 bankovek hracích peněz

1 návod

1 barevná příloha

Příprava hry

Každý hráč dostane všechny domečky jedné barvy a jeden z nich položí na 0 bodovací stupnice.

Každý hráč dostane

při 2 hráčích 15 guldenů

při 3 hráčích 20 guldenů

při 4 hráčích 25 guldenů

při 5 hráčích 30 guldenů

při 6 hráčích 35 guldenů

Každý hráč dostane 2 glejty.

Při hře 2 hráčů se zmenší hrací plán. Na následující města se položí lícem dolů městské známky o hodnotách uvedených v závorkách: Erfurt (5), Leipzig (3), Wittenberg (2), Regensburg (2), München (2), Linz (2), Wien (4). Zakrývací známka se položí na městečko mezi Regensburgem a Münchenem. Během hry hráči nemohou používat ani zakrytá města, ani městečka mezi Regensburgem a Mnichovem či mezi Erfurtem a Regensburgem. Obchodní cesta mezi Braunschweigem a Norimberkem (56) je nicméně schůdná.

V 5 hráčích se použijí všechny městské známky. Při libovolném jiném počtu hráčů se jedna známka hodnoty 2 odkryje a položí na město Wittenberg. Zakrývací známka se použije pouze ve hře 2 hráčů. Známky o hodnotách 5 až 8 se skrytě zamíchají a rovnoměrně rozdělí mezi hráče. Pokud nějaké z nich zbydou, vmíchají se do známek s nižšími hodnotami. Ty se rovněž rozdělí. Hráči si své známky drží v tajnosti.

Na počítadlo městeček dát dům libovolné barvy vedle čísla 20 (ve dvou hráčích vedle 18).

Hráč, který bude začínat, položí jeden ze svých domečků na libovolné volné městečko a založí tím svou první pobočku. Ostatní hráči udělají po směru hodinových ručiček totéž. Za každé takto obsazené městečko se posune domeček na počítadle volných městeček o 1 dolů.