Zpět nahoru: [ seznam her | Netzwerk ].

Netzwerk
pravidla

Překlad: Jirka Bauma

Počet hráčů: 2 - 4

Hra obsahuje:

Typy polí:

Díly herního plánu obsahují 3 typy polí:

Zahájení:

Díly herního plánu se zamíchají, pak se zakrytě rozloží do libovolného souvislého útvaru (za podmínky, že jednotlivé díly musí do sebe přesně zapadat), a poté se otočí lícem nahoru.

Ve 2 hráčích se nepoužije díl s městem 6 a díl, který obsahuje zbylé 3 barvy (tak, aby od každé barvy chybělo právě jedno pole).

Suroviny se umístí na barevná pole plánu, na každé pole vždy 2 suroviny stejné barvy.

Každý hráč si vybere kameny (spojnice, města a těžaře) barvy, se kterou chce hrát.

Hráči si mezi sebou určí, kdo bude začínat.

Tahy:

Hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček.

Každý tah se skládá se 2 fází: tah těžařem a výstavba cest. Vyjímkou je úplně první tah, kdy všichni hráči postupně ve směru hodinových ručiček umístí figurku těžaře na hrací plán. (Není dovoleno, aby 2 hráči umístili těžaře na stejné pole.)

Tah těžařem:

Tah těžařem je povinný. Jediným případem, kdy se těžařem netáhne, je situace, kdy není možno těžařem provést žádný tah, protože je zablokován.

Těžař táhne vždy na sousední pole. (Na pole pouště se táhnout nesmí.)

V případě, že pole je již obsazeno jiným těžařem, nelze na toto pole táhnout.

V případě, že sousední pole je obsazeno těžařem soupeře a následující pole v jedné linii je prázdné, je možno figurku soupeře přeskočit. Toto pravidlo platí i ve vícenásobné podobě, tzn. jsou-li počínaje sousedním polem v jedné linii vyrovnány 2 resp. 3 těžaři soupeřů a následující pole v této linii je prázdné, může figurka těžaře všechny těžaře soupeřů přeskočit a táhnout na toto prázdné pole.

Táhne-li těžař na pole, na kterém leží 1-2 kameny surovin, hráč si z tohoto pole sebere 1 kámen suroviny. Toto pravidlo platí i pro nasazení těžaře v úvodním tahu.

Stavba cesty:

Stavba cesty není povinná.

Stavba cesty se realizuje položením jedné nebo více spojnic vlastní barvy na plán, a to vždy ze středu jednoho pole do středu pole druhého. (Není možno postavit cestu na pole pouště.)

Cesta je sestava na sebe navazujících spojnic, která splňuje:

V jednom tahu je možno postavit:

(Pozn. překl. Jedná se o zbytečné omezení. Lépe je toto pravidlo vypustit.)

Za postavení cesty je nutno zaplatit surovinami.

Cestu je možno postavit pouze v případě, že hráč má dostatek surovin, kterými musí za cestu zaplatit. Stavba každé spojnice cesty stojí 1 surovinu, a to barvy pole, na kterém je spojnice umístěna. (Tzn. pokud je spojnice umístěna mezi 2 poli krajiny různých barev, hráč má volbu ze 2 surovin.)

Pokud je spojnice postavena mezi pole, kde už nějaká spojnice leží, stojí stavba 2 suroviny. (Leží-li tam již více spojnic, cena se již dále nezvyšuje.). Ve dvou hráčích se ale nesmí taková spojnice postavit.

Kameny surovin, kterými hráč zaplatil cestu, se dávají ze hry pryč.

Konec hry:

Hra končí, když se doberou kameny jedné barvy surovin. Hráč, který dobral poslední surovinu, dokončuje tah.

Hodnocení hry:

Na konci hry všichni hráči provedou závěrečné bodování. Počet získáných bodů určuje pořadí hráčů. V případě rovnosti bodů 2 hráčů, pomocné hodnocení neexistuje.

Počet získaných bodů = suma bodových hodnot všech cest + suma hodnot všech měst (uvedených na polích), které hráč spojil vlastní cestou (každé město se počítá pouze jedenkrát, i když by bylo propojeno více vlastními cestami)

Bodová hodnota cesty = (počet propojených měst) * (počet propojených měst - 1),

tzn. 2 propojená města -> 2 body;
3 města -> 6 bodů;
4 města -> 12 bodů;
5 měst -> 20 bodů;
6 měst -> 30 bodů.

Poznámky překladatele:

  1. Je lépe hrát 1 partii na větší počet her, a to do dosažení 200 vitězných bodů (1 hra trvá zhruba 30-45 min.), a to proto, protože hráčí nemají rovnocenné počáteční podmínky, začínající hráčí mají výhodu před končícími hráči. Každou další hru začíná vždy hráč sedící nalevo od hráče, který začínal předchozí hru.
  2. V původní verzi pravidel je psáno, že se bodové hodnoty cest průběžně vyznačují kameny měst. To ale jednak zdržuje a komplikuje průběh hry, a také kameny měst zakrývají bodové hodnoty měst, a činí tak hru nepřehlednou. Proto je v českém překladu toto pravidlo vypuštěno.
  3. V originálních pravidlech není termín cesta vysvětlen dostatečně srozumitelně a jednoznačně. Překladatel vycházel z vlastních zkušeností se hrou a zvolil nejjednodušší a nejlogičtější definici tohoto termínu. Nicméně zřejmě tím vypustil jedno pravidlo (úmyslně, protože na průběh hry nemá prakticky žádný vliv, jenom ta pravidla komplikuje), které ale autor zapomenul do originálních pravidel uvést, a to, že v jednom tahu není možno postavit celou cestu, ale pouze řadu na sebe navazujících spojnic, která má právě 2 konce, tyto konce se mohou nalézat buď ve městě nebo na již postavené vlastní cestě, a která vyjma obou konců neprotíná žádnou vlastní cestu (ani sama sebe), ani žádné město.

Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]