Mamba

Taktická hra pro 2 – 4 hráče.

Autor: Christophe Berg, Francie

Vydavatel: toodoo.net, viz též http://www.mambagame.net/.

Hrací potřeby

·         Hrací plán obsahuje 9 × 9 kruhových polí, tzv. „buněk“, propojených „uličkami“ — z každého vnitřního pole vedou vždy čtyři uličky, z okrajových polí tři a z rohových dvě.

·         Hrací kameny jsou kruhové, až na „čumák“ nebo bouli, která z kruhu vystupuje a ukazuje tak směr, kterým se kámen „dívá“. Kamenů je 50.

·         Hrací kostka.

·         Pravidla hry.

Pravidla pro 2 hráče

Cíl hry

Snížit počet protivníkových kamenů na čtyři.

Příprava hry

Na začátku má každý hráč 7 kamenů. Jeho kameny se dívají směrem k němu. Rozestavěny jsou uprostřed prvních tří řad nejblíže k hráči tak, že tvoří písmeno H.

Každý hráč si hodí kostkou. Hráč, který hodil nejvyšší číslo, začíná.

Tah

Kámen může udělat jeden nebo dva kroky vodorovně nebo svisle. (Může udělat i jeden vodorovně a druhý svisle, což má efekt úhlopříčného kroku.) Celkem má kámen k dispozici nejvýše 12 cílových polí. Terminologie: kříž kolem kamene je tvořen čtyřmi buňkami kolem něj: pod, nad, vpravo a vlevo.

Poznámka: každý tah je definitivní. Každý krok tahu se dělá do kříže kamene.

Kámen může vkročit pouze do prázdné buňky. V dvoukrokovém tahu musí být i první buňka volná.

Transformace

Sada je tvořena jedním až čtyřmi kameny patřícími stejnému hráči (stejné straně), které jsou všechny v jedné řadě a sousedí spolu.

Kámen se transformuje, když změní stranu, ke které náleží.

Definice konceptu číselné převahy: pokud sada sousedí se sadou soupeře a je početnější, soupeřova sada se transformuje. Jinými slovy: máte-li někde více kamenů než soupeř, soupeřovy kameny se leknou a přeběhnou na vaši stranu.

Příklad: mají-li hráči A a B kameny v řadě AAB, dojde k transformaci na řadu AAA. Pokud původní řada byla ABA, k transformaci nedojde, protože kameny A netvoří sadu.

Narození: kameny jsou živé

Terminologie: čtverec kolem kamene je tvořen čtyřmi buňkami kolem něj.

Izolovaný kámen (takový, který má čtverec kolem sebe prázdný) se může rozmnožit. Nový kámen se narodí na jedné ze čtyř buněk tvořících kříž kolem jeho rodiče. Nový kámen patří ke stejné straně jako rodič.

Narození není tah. Hráč, kterému patří rodičovský kámen, provede narození, když je na řadě, ale poté ještě některým kamenem táhne. V jednom tahu se může hráči narodit tolik kamenů, kolik má před tahem izolovaných kamenů-rodičů.

Novorozenec může generovat nějakou akci ještě než hráč posune kámen.

Novorozenec se může pohybovat už v tahu, ve kterém se narodil.

Úmrtí: kameny jsou živé… na chvilku…

Terminologie: akcí se myslí tah (kroky), narození, smrt nebo transformace.

Udušení: Kámen, který se nemůže hnout, tj. kříž kolem něj je zcela obsazen kameny té či oné strany, ihned zmizí. Pozor, pokud je kámen v rohu, udusí ho už dva sousedé!

Přelidnění: K přelidnění dojde, když má sada více než čtyři kameny. Pokud po nějaké akci dojde k přelidnění, hráč si musí vybrat jeden konec přelidněné sady a z tohoto konce odebrat kameny, aby se velikost sady dostala zpátky na čtyři. Pokud musí odebrat více než jeden kámen, musí všechny odebrat ze stejného konce sady.

Střet

Ke střetu dochází, když je jedna nebo několik sad v kontaktu s protivníkovými sadami. Změna ve střetu (tah, narození, úmrtí nebo transformace) porušuje rovnováhu. Akce ke znovuobnovení rovnováhy dodržují následující pořadí:

·       Udušení

·       Přelidnění

·       Transformace ve prospěch hráče, který vyvolal první akci

·       Transformace ve prospěch druhého hráče

Rovnováha je obnovena, když nezbývá žádná akce, kterou by bylo možné udělat.

Pokud se o kámen přetahují dvě stejně silné sady, kámen zablokuje transformaci a ponechá si svou původní stranu.

Příklad: sada AAA stojí proti sadě BBB, jsou odděleny volnou řadou buněk. Hráč B je na tahu, vezme prostřední kámen ze své sady, vykročí s ním proti sadě AAA a druhý krok udělá doprava. Teď tedy na pravém křídle vznikla svislá sada BB, která se dotýká krajního kamene sady AAA. Kámen A je ve svislém směru osamělý, mohl by být tedy ukraden pro hráče B, jenže pak by zase byl osamělý ve vodorovném směru a mohl by si ho nárokovat hráč A, a tak by to šlo pořád dokola. Proto nejsou důvody pro transformaci považovány za přesvědčivé a kámen zůstane hráči A.

Poznámka: Chystáte-li se udělat tah, musíte se samozřejmě podívat, jakou rovnováhu váš kámen poruší v cíli, nezapomínejte však ani na důsledky, které může mít zmizení kamene z jeho dosavadního působiště!

Pravidla pro 3 hráče

Cíl hry

Snížit počet protivníkových kamenů na tři.

Příprava hry

Každý hráč si hodí kostkou. Hráč, který hodil nejvyšší číslo, začíná. Ostatní hráči po něm následují po směru hodinových ručiček.

Na začátku má každý hráč 7 kamenů. Jeho kameny se dívají směrem k němu. Rozestavěny do písmene H. První hráč je má uprostřed horních tří řad. Druhý hráč je má v pravých třech řadách a třetí hráč v levých třech řadách, jejich formace však nestojí uprostřed příslušných řad, nýbrž posunuty o jednu buňku směrem dolů. Úplně volné tedy zůstanou dolní dvě řady a řada, která odděluje formace hráčů 2 a 3 od útvaru hráče 1.

Průběh hry

Zbytek se řídí stejnými pravidly jako při hře dvou hráčů.

Pravidla pro 4 hráče

Cíl hry

Snížit počet protivníkových kamenů na dva.

Příprava hry

Každý hráč si hodí kostkou. Hráč, který hodil nejvyšší číslo, začíná. Ostatní hráči po něm následují po směru hodinových ručiček.

Na začátku má každý hráč 7 kamenů. Jeho kameny se dívají směrem k němu. Rozestavěny jsou uprostřed prvních tří řad nejblíže k hráči tak, že tvoří písmeno H.

Průběh hry

Zbytek se řídí stejnými pravidly jako při hře dvou hráčů.