Zpět nahoru: [ seznam her | Lara Croft (Tomb Rider) ].

Lara Croft (Tomb Rider)
pravidla

Překlad: Jirka Bauma

Motiv hry byl převzat z počítačové hry Tomb Rider. Lara Croft, její spolubojovník a 2 padouši bojují spolu v ztemnělých prostorách Muzea o poklad. Hráči procházejí svými figurkami budovu Muzea, hledají zde poklady a snaží se je vynést ven. Vyhrává ta dvojice, která jich vynese víc. Pokud na sebe v Muzeu narazí, může dojít k nelítostné přestřelce. Na konci hry je ke všemu Muzeum vyhozeno do povětří, takže z něj hráči musí zatraceně rychle utéct pryč.

Počet hráčů: 2 - 4

Hra obsahuje:

Zahájení:

25 dílů herního plánu se zamíchá a rozloží rubem nahoru do čtverce 5 x 5, k prostřednímu dílu jedné strany tohoto čtverce se přiloží startovní díl

(Je možno hrát upravenou verzi pravidel, kde se z 25 dílů vydělí díly, na kterých není nic vyobrazeno. Z těch se náhodně vyberou 4 díly, které se umístí jeden vedle startovního dílu a ostatní se přiloží k jeho zbylým 3 volným stranám (takže vytvoří jakoby kříž). Ostatních 21 dílů se náhodně rozloží tak, aby vzniknul čtverec 5 x 5 jako u základní verze. Smyslem tohoto vylepšení je, aby nebylo možno hned při vchodu do Muzea narazit na poklad.)

Destičky pokladů se zamíchají a položí rubem nahoru na hromádku.

Kartičky pokladů (vyjma velké) se zamíchají a položí rubem nahoru na hromádku.

Karty energie se zamíchají, každému hráči se rozdá jedna karta, zbylé karty vytvoří balíček karet otočený rubem nahoru, potom se úplně totéž provede s kartami zdraví a s kartami střelby.

Hráči se mezi sebou domluví, kdo bude hrát za kterou postavu.

Kladné postavy hrají proti záporným postavám, tzn. jedná se o soutěž dvoučlenných týmu, proto je důležité, aby si spoluhráči sedli křížem proti sobě.

Ve třech hráčích hraje jeden hráč za 2 postavy, ve 2 hráčích hrají oba hráči za 2 postavy, ve 3 hráčích lze hrát i verzi, kdy Lara Croft hraje proti 2 padouchům.

Každý hráč dostane 1 destičku zaznamenávání akcí.

Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček.

Hru začíná hráč hrající za Laru Croft.

Během tahu smí hráč vykonat maximálně 3 akce. (Kolik akcí již v tahu vykonal si hráč průběžně zaznamenává na destičce zaznamenávání akcí).

Hráč může zvolit z těchto 3 typů akcí:

Hra končí výbuchem muzea.

Ostatní akce ve hře:

Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž 2 dvoučlenných týmů, mohou se členové týmu navzájem domlouvat (pravidla ale už nespecifikují jak, to nechť si hráči určí sami mezi sebou).

Pohyb figurky:

Hráč nejprve vyloží z ruky karty energie. Těmito kartami za pohyb platí. Může provést maximálně pouze tolik fází pohybu, kolik činí součet hodnot bodů energie na vyložených kartách energie. (Vyložené karty energie se pak při ukončení pohybu vyhazují na hromádku odhozených karet.)

V rámci pohybu je možno provést za 1 bod energie toto:

Odkrytí dílu:

Provede-li hráč v rámci svého tahu odkrytí dílu, postupuje následujícím způsobem. (Pro upřesnění: tato akce se provádí až poté, co hráč díl natočil.)

Je-li na dílu zobrazen symbol energie, střelby nebo zdraví, získává hráč do ruky jednu kartu příslušného typu (líže si ji z balíčku).

Je-li na kartě zobrazen symbol pokladu, znamená to, že hráč odkryl poklad. V tomto případě pak postupuje následovně.

Manipulace s pokladem figurkou:

V jednom tahu je možno s pokladem provést:

Hráč může maximálně nést jeden poklad.

Pokud hráč sebere poklad, pod kterým je bomba, bomba se aktivuje a od teďka až do konce hry na konci tahu tohoto hráče dojde vždy k rozšíření výbuchu bomby muzeem.

Hráči se snaží vynést poklady z muzea, tzn.:

Výbuch bomby:

K výbuchu bomby dojde poté, co některý hráč sebere poklad, pod kterým je umístěna bomba.

Od této chvíle až do konce hry vždy poté, co hráč, který aktivoval bombu, odehraje tah (i v případě, že by jeho figurka byla výbuchem zabita, tzn. bere se to, jako kdyby pasoval) rozšiřuje se muzeem výbuch bomby.

Výbuch bomby se realizuje tak, že se odebere z herního plánu díl, na kterém je umístěna bomba, nebo v dalších tazích, že se odeberou ty díly herního plánu, které sousedí s díly, které již byly odebrány výbuchem bomby v minulém tahu.

Pokud na nějakém takovém odebraném poli se nachází figurka hráče, je bombou zabita, tím pádem se odstraní se z herního plánu. Příslušný hráč si za zabití figurky výbuchem odečte při závěrečném hodnocení 1 vítězný bod.

Střelba figurkou:

Střelba je možná, pokud mezi figurkou hráče a figurkou, na kterou hráč střílí (musí říct, na kterou), je volný průchod v přímém směru, tzn. není žádná zeď. (Tzn. hráči mohou stát na tom samém poli, pak je střelba možná vždy, ale mohou být teoreticky též vzdáleni od sebe 5 dílů, pokud je mezi těmito díly volný přímý průchod)

Na startovním dílu a ze startovního dílu se střílet nesmí.

Při střelbě nejprve hráč, který střílí, vyloží karty střelby, které používá při střelbě, a poté hráč, na kterého je stříleno, vyloží karty zdraví, které používá ke své obraně. Pokud bodová hodnota na kartách střelby je vyšší než na kartách zdraví, je bránící se hráč zastřelen, v opačném případě nikoliv.

Zastřelení figurky:

Pokud při střelbě došlo k zastřelení některého hráč, tento hráč svou figurka položí. Pokud tato figurka nesla nějaké poklady, musí je odložit. Hráč dále musí odhodit, všechny karty v ruce, co má.

Pokud hráč má zastřelenou figurku, tak až na něj přijde řada, nehraje. Až ale na něj zase přijde řada příště, dojde k obživnutí figurky. (Tzn. zastřelený hráč jedno kolo nehraje.)

Do ležící zastřelené figurky nesmí být stříleno. Když jsou figurky kvůli zásahu policie vyvedeny z muzea, je též i ležící zastřelená figurka přesunuta na startovní díl, ale nadále zde zůstává ležet.

Obživnutí figurky:

Poté, co je figurka zastřelena a jedno kolo nehraje, je v následujícím kole obživena.

Při obživení figurky se figurka postaví a hráč si lízne jednu kartu energie, jednu střelby a jednu zdraví, a poté provede svůj standardní tah. (Pozn. překl.: Je určitý problém, že hráči zapomínají, zda už se mohou zvednout či nikoliv, logické by bylo, kdyby si hráči lízli 3 karty v kole, kdy nehrají.)

Lízání karet:

Je možno si líznout jako jednu akci v tahu jednu kartu jednoho ze 3 typů. Pokud ale hráč stojí na dílu se zdrojem energie, střelby nebo zdraví, může si vzít místo jedné karty karty 2.

Nejvýše může mít hráč v ruce 7 karet. Pokud hráč má v ruce 8 nebo více karet, musí přebytečné karty okamžitě zahodit (může si vybrat, které zahodí).

V případě, že některý balíček karet dojde, zamíchají se odložené karty příslušného typu a vytvoří se z nich balíček nový.

Konec hry:

Hra končí výbuchem muzea. Samozřejmě v momentě, kdy je o osudu všech figurek při výbuchu rozhodnuto, nemá cenu již ve hře dále pokračovat.

Závěrečné vyhodnocení:

Hráči si spočítají body za získané vlastní poklady podle čísla na kartičce pokladu. K tomu připočtou body za objevené poklady (tzn. za získané destičky pokladů), za každý jeden bod. Od toho si odečtou jeden bod za každou figurku zabitou při výbuchu muzea .

Body si oba spoluhráči sečtou dohromady. Vyhrává ta strana, která získá víc bodů. (V případě rovnosti vyhrává ta strana, která buď získala poslední vítězný bod, nebo naopak poslední vítězný bod neztratila, podle toho, zda byla poslední ztráta nebo zisk vítězného bodu.)


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]