Zpět nahoru: [ seznam her | la città ].

la città
pravidla

čti la čita

Z němčiny přeložil a stručná pravidla sepsal Daniel Zeman.

Hrubé obrysy a cíl hry

Cílem je získat co nejvíce bodů.

Hrací plán zobrazuje krajinu, na které jsou pole (různě úrodná), skály a jezera. Tuto krajinu hráči osidlují — budují města. Přitom se snaží zvelebovat svá sídla takovými stavbami, aby byla co nejatraktivnější pro potenciální obyvatele.

Obyvatelé musejí mít především co jíst. Pokud se z města odstěhují kvůli hladomoru, může hráč přijít o body i další výhody. Kromě toho však touží po vzdělání, kultuře a péči o zdraví, přičemž různé stavby mohou uspokojit různé z těchto potřeb. Priority veřejného mínění se však rok od roku mění a pokud v daném roce právě v té preferované oblasti nabídnete méně staveb než sousední město, měšťané vám utečou k sousedům!

Kromě počtu obyvatel lze na konci hry získat navíc body za města, která uspokojují alespoň jednou budovou každou ze tří jmenovaných potřeb: kulturu, vzdělání i zdraví.

Průběh hry

Hra trvá šest let. Jeden rok představuje jedna fáze hry. To nejpodstatnější, co se v každém roce děje, je stavba nových budov a podobné úkony, souhrnně nazývané jako politická kola (snad proto, že se při nich dělá komunální politika — konšelé se radí, čím své město v tomto roce vylepší). Kromě toho se ale stanou ještě další věci:

Před politickými koly se v každém městě narodí nový obyvatel (s výjimkou měst, do kterých se „nevejde“ — viz níže). Dále se rozdělí příjmy z kamenolomů, což je jeden z mála způsobů, jak získat prostředky na rozšiřování města. Na začátku každého roku se také po pravé straně plánu vyloží 4 karty veřejného mínění – první lícem nahoru, ostatní lícem dolů. Někteří hráči mohou během politických kol získat právo nahlédnout i do karet položených lícem dolů, ale jinak bude veřejné mínění plně odkryto až na konci roku.

Po politických kolech se ukáže, jaké touhy převládají ve veřejném mínění tento rok. Pokud některé město uspokojuje tyto touhy méně než sousední město, jeden obyvatel přeběhne k sousedovi. Poté se ještě zjistí, zda každé město produkuje dost jídla pro všechny své obyvatele (včetně přistěhovalců, kteří právě dorazili ze sousedního města). Pokud je jídla málo, přebyteční obyvatelé pomřou a hráč bude ještě potrestán v příštím roce.

Při politických kolech potřebují hráči ke svým akcím karty dvou druhů. Tzv. akční karty mají všichni hráči stejné (liší se jen barvou okraje), každý hráč 3. Každá umožňuje buď postavit jednu malou stavbu, nebo založit nové město, nebo získat zlato. Tzv. politické karty se liší tím, co umožňují, a jsou na výběr „ve výloze“ — hráč, který je na tahu, má vždy na výběr ze sedmi karet. Podrobný popis jednotlivých druhů politických karet je níže. V jednom roce proběhne 5 politických kol, každý hráč může tedy použít 5 politických nebo akčních karet a provést akce jimi umožněné. Nejméně 2 z nich tedy musí být politické, protože akční karty má hráč jen 3. Na konci roku použité politické karty odevzdá, zatímco akční karty si ponechá do příštích let.

Stavby

Stavby sloužící k uspokojení hladu lidu po vzdělání, kultuře a zdraví jsou označeny barevnými obloučky. Čím více obloučků, tím větší uspokojení lidu. Stavby s černými obloučky slouží vzdělání, s bílými kultuře a s modrými zdraví. Existují i další stavby, které město potřebuje k jiným účelům. Na každé stavbě musí stát jeden obyvatel. Nemá-li město dost obyvatel, nemůže postavit další stavbu (kromě tržiště, viz níže).

Stavby jsou znázorněny šestibokými žetony. Některé žetony mají z každé strany jinou stavbu.

Castello neboli hrad je základ každého města. Na něm jako na jediném může stát více než jeden obyvatel. Je to tedy zásobárna obyvatel, kteří zatím nemají svou vlastní stavbu. Castello také produkuje potraviny, jejich množství závisí na úrodnosti polí, v jejichž sousedství castello leží.

Statek produkuje další potraviny. Opět v závislosti na úrodnosti okolních polí, takže nemá smysl zakládat statek např. mezi skalami.

Kamenolom je důležitý zdroj příjmů. Každý lom přinese jedno až dvě zlata ročně, podle toho, zda sousedí s jedním, nebo dvěma pohořími.

Tržiště město potřebuje, aby mohlo mít více než 5 obyvatel. Ve městě bez tržiště se šestý obyvatel nemůže ani narodit na začátku roku, ani do něj nepřivandruje kvůli lepšímu uspokojení svých tužeb. Na rozdíl od jiných staveb se obyvatel, který má stát na tržišti, nebere z městského castella. Místo toho si ho hráč vezme ze společné zásoby. V jednom městě může být nejvýše jedno tržiště.

Kašna přispívá jedním modrým obloučkem ku zdraví. Kromě toho buď kašnu nebo lázně město potřebuje, aby mohlo mít více než 8 obyvatel. Další omezení na počet obyvatel už není. Kašna se nesmí postavit jinde než v sousedství vody.

Lázně přispívají dvěma modrými obloučky ku zdraví. Kromě toho buď kašnu nebo lázně město potřebuje, aby mohlo mít více než 8 obyvatel. Další omezení na počet obyvatel už není. Lázně se nesmějí postavit jinde než v sousedství vody.

Nemocnice přispívá jedním modrým obloučkem ku zdraví a jedním černým ku vzdělání. Nemusí se postavit u vody a nemá vliv na povolený počet obyvatel.

Klášterní škola přispívá jedním černým obloučkem ke vzdělání.

Univerzita přispívá třemi černými obloučky ke vzdělání.

Socha přispívá jedním bílým obloučkem ke kultuře.

Palác přispívá dvěma bílými obloučky ke kultuře.

Katedrála přispívá třemi bílými obloučky ke kultuře.

Politická kola

V každém roce začíná politická kola levý soused hráče, který je začínal v předcházejícím roce. Hráč nasadí jednu politickou nebo akční kartu, provede příslušné akce, po něm totéž provede jeho soused po levé ruce atd. Jedno politické kolo končí, když byli všichni hráči na řadě; poté ihned začíná další kolo, a takových kol v jednom roce proběhne 5.

Použitou kartu hráč položí před sebe lícem dolů. Karty před ním vyložené ukazují, kolik politických kol už odehrál. Nepoužité akční karty leží stranou a lícem nahoru. Hráč nesmí v jednom roce jednu akční kartu nasadit vícekrát, takže nejvýše ve třech politických kolech může použít akční karty, v ostatních musí použít ty politické. Na rozdíl od politických mu však akční karty zůstanou do příštích let, kdy je bude moci použít znova.

Jakmile si hráč vybere jednu ze sedmi vyložených politických karet, vyloží se na její místo nová ze zásobního balíku.

Pokud hráč nemůže použít žádnou kartu, kterou má k dispozici (např. nemá zlato, nemůže dodržet podmínky stavby apod.), musí vzít horní politickou kartu z balíku, ze kterého se doplňují vyložené karty, a položit si ji lícem dolů před sebe.

Akční karty umožňují následující tři akce (každá akční karta je univerzální, hráč si ale musí vybrat jen jednu z uvedených akcí a tu provést).

ˇ        Vzít si dvě zlaté mince.

ˇ        Postavit jednoduchou budovu (to jsou budovy bez obloučku a budovy s jedním obloučkem: statek, kamenolom, tržiště, kašna, klášterní škola, socha). Tato stavba ho nestojí žádné zlato.

ˇ        Založit nové město. Na začátku má každý hráč 2 města, v průběhu hry může tento počet vzrůst až na 4. Hráč vezme castello ve své barvě a položí ho na volné pole. V okamžiku založení města musí mezi ním a libovolným dalším městem (vlastním i cizím) být odstup nejméně 3 volná pole. Na castello položí přebytečného osadníka z některého jiného svého města a další dva obyvatele ze společné zásoby. Ihned se také zhodnotí produkce potravin nového města (viz níže). Hráč může založit nejvýše jedno město za rok.

Politické karty umožňují následující akce (každá politická karta umožňuje jen určitý druh akce).

ˇ        Postavit cennější budovu. Ke každé budově je potřeba jiná politická karta, navíc je nutné zaplatit zlatem: palác, nemocnice a lázně stojí po 1 zlatě, katedrála a univerzita stojí po 3 zlatech.

ˇ        Velký stavitel (Großer Baumeister) je univerzální stavební karta, která umožňuje stavět libovolnou budovu, ale vždy dráž, než by se pořídila jinak. Jednoduché budovy, které lze jinak stavět s akčními kartami zadarmo, lze s velkým stavitelem postavit za 1 zlato. Střední budovy, které se svou politickou kartou stojí 1 zlato (palác, nemocnice a lázně), stojí s velkým stavitelem 2 zlata. Velké budovy, které se svou politickou kartou stojí 3 zlata (katedrála a univerzita), stojí s velkým stavitelem 4 zlata.

ˇ        Chléb a hry (Brot und Spiele) zvyšuje atraktivitu měst tím, že přidá jeden oblouček určité budově (vždy v barvě budovy; u nemocnice se hráč rozhodne, která z obou barev to bude). K tomu účelu má každý hráč barevné „panáčky“ ve své barvě. To nejsou obyvatelé, ale pouze jakési značkovače! Barevného panáčka hráč postaví na budovu (oblouček), jejíž hodnota se o jeden oblouček zvyšuje. Účinek trvá jen do konce roku, pak si hráč musí vzít panáčka zpátky! Základní akce je zadarmo. Pokud hráč připlatí 2 zlata, může dát dva panáčky na jednu budovu. Pokud hráč připlatí 5 zlat, může dát tři panáčky na jednu budovu. Pokud později použije další kartu „Chléb a hry“, může přidávat panáčky i na stavbu, na které již nějací jsou.

ˇ        Zlaté časy (Goldene Zeiten) umožňují přidat obyvatele do měst: zadarmo jednoho obyvatele, za 2 zlata 2 obyvatele do jednoho města (není dovoleno je rozdělit do dvou měst), za 5 zlat 3 obyvatele do jednoho města.

ˇ        Bohatá úroda (Reiche Ernte) zdvojnásobuje výnos potravin z jednoho statku pro daný rok. Podobně jako u karty „Chléb a hry“ se použije panáček v barvě hráče (to není obyvatel), kterým se označí statek s bohatou úrodou. Na jeden statek lze v jednom roce uplatnit jen jedno zdvojnásobení úrody. Na konci roku si musí hráč vzít svého panáčka zpátky.

ˇ        Šeptanda (Bürgernähe) umožňuje hráči dozvědět se více o přání lidu. Hráč, který použil tuto kartu (a pouze on!) se může podívat na dvě ze tří skrytých karet s hlasy lidu. Potom je položí na jejich původní místa. Za 2 zlata se může hráč podívat na všechny karty. Musí se však předem rozhodnout, zda chce vidět 2, nebo 3 karty.

Jak se staví

Hráč musí mít a použít akční nebo politickou kartu, která dotyčnou stavbu umožňuje. Někdy musí také zaplatit zlatem, jak je uvedeno jinde. Potom vezme žeton příslušné stavby a položí ho na volné pole, které sousedí s některou budovou některého jeho města. Pozor, města se nesmí spojovat (ani s vlastním, ani s cizím sousedem), mezi stavbami dvou měst musí vždy zůstat alespoň jedno pole volné.

Po postavení nové stavby hráč vezme jednoho přebytečného obyvatele z castella v dotyčném městě a položí ho na stavbu. Na castellu musí jeden měšťan zůstat. Pokud hráč v tomto městě nemá přebytečné obyvatele, nemůže v něm stavět. Výjimkou je tržiště, na které se postaví obyvatel ze společné zásoby vedle plánu.

Může se také stát, že stavby určitého druhu dojdou. Dvoustranné žetony jsou na začátku hry rozděleny do dvou stejně vysokých sloupců, v jednom je navrch jedna strana s jedním druhem budovy, ve druhém druhá. Pokud se jeden ze sloupečků spotřebuje, oddělí se půlka z druhého a obrátí se nahoru druhou stranou, aby opět byly k dispozici oba druhy budov. Když se však spotřebují oba sloupečky, nemůže už nikdo další budovy těchto dvou druhů postavit.

U některých staveb hraje roli, s jakou krajinou sousedí (statek přináší výnosy podle sousedních polí, lom podle sousedních hor, kašnu a lázně nelze postavit jinde než v sousedství vody). Pozor, za sousední krajiny se považují nejen velké šestiúhelníkové karty, rozložené na desku před začátkem hry, ale i krajina namalovaná na okrajích plánu napevno.

Jednou postavené budovy nemůže hráč svévolně strhnout, např. aby získal místo pro budovu, která je pro něj momentálně důležitější. Ke stržení budov může být však donucen, pokud mu utečou nebo pomřou obyvatelé.

Veřejné mínění a stěhování obyvatel

Po skončení politických kol se odkryjí karty veřejného mínění a zjistí se, který ze tří možných požadavků převládá. Pak se projdou všechna města a zjistí se, kolik obloučků je v každém městě v barvě, kterou lid preferuje.

Pak se zjistí, zda má město nějaké sousedy, kteří patří jinému hráči (města jednoho hráče si obyvatele navzájem nepřetahují). Za sousední se považují města, mezi nimiž leží jen 1 nebo 2 volná pole. Pokud má jeden soused více obloučků požadované barvy než druhý, přeběhne jeden obyvatel z chudšího města do bohatšího, kde se postaví na castello. Pokud má město několik chudších sousedů, dostane jednoho obyvatele z každého z nich.

Pokud město nemůže přijímat nové obyvatele, protože nemá tržiště, kašnu nebo lázně (viz popisy těchto budov), obyvatel sice uteče od chudšího souseda, ale místo v bohatším městě skončí ve společné zásobě.

Hráč, který musí propustit obyvatele, sám rozhodne, který obyvatel ze které budovy to bude. Pokud totiž na konci roku nebude mít tolik obyvatel, kolik má budov, bude muset některé budovy strhnout.

Zvláštní případ nastane, když je hlas lidu nerozhodný (dvě karty jsou v jedné barvě a dvě v jiné). Hráči přicházejí na řadu po směru hodinových ručiček, každý se pro každé své město zvlášť rozhodne, které z obou přání bude pro toto město platit. Dotyčnou barvu obloučků pak porovná proti všem sousedům tohoto města.

Produkce potravin a hladomory

Každý hráč vlastní určitý počet žetonů s obilím (velké žetony odpovídají pěti malým). Jeden malý žeton s obilím označuje produkci jídla, které spotřebuje jeden obyvatel. Žetony nepředstavují jídlo samo, které by hráč musel pravidelně odevzdávat, jako že ho obyvatelé snědli. Je to jen ukazatel výše jeho roční produkce. Jídlo se také nedá schovat na horší časy, pokud ho někdy má hráč nadbytek.

Na začátku hry hráč dostane tolik žetonů s obilím, kolik jídla produkují castella v jeho dvou městech. K tomu se sečtou obrázky obilí na všech polích, se kterými castello sousedí (některá pole zajišťují produkci odpovídající jednomu žetonu, některá dvěma a ta nejúrodnější dokonce třem žetonům). Při založení nového města si hráč přibere žetony odpovídající produkci nového castella. Také při stavbě každého statku si přibere žetony odpovídající produkci tohoto statku (opět záleží na úrodnosti polí, se kterými statek sousedí). Pokud je statek nebo castello zrušeno, musí hráč odpovídající počet žetonů vrátit.

Na konci každého roku, po stěhování obyvatel, každý hráč sečte obyvatele ve svých městech a své žetony s obilím. Je jedno, ze kterých jeho měst obilí pochází. Pokud má více obyvatel než obilí, nastal v jeho městech hladomor a přebyteční obyvatelé mu pomřou. Hráč je musí vrátit do společné zásoby (může si vybrat, které).

Trest za hladomor: V příštím roce bude hráč mít k dispozici o 1 akční kartu a hlavně o 1 politické kolo méně. Ve svém prvním politickém kole v příštím roce musí hráč položit jednu svou akční kartu lícem dolů před sebe, aniž by provedl jakoukoli akci, kterou tato karta normálně umožňuje. Pokud došlo k hladomoru v posledním roce, hráč bude potrestán ztrátou 5 bodů v závěrečném vyhodnocení.

Strhávání opuštěných budov

Poté, co všichni hráči vyhodnotili stěhování obyvatel a hladomory, se zjistí, zda některé budovy nezůstaly opuštěné. Takové budovy hráč musí strhnout. Ruší se vždy okrajové budovy, nikdy budovy uvnitř města; castello musí zbýt až nakonec. Hráč může obyvatele v rámci města přesouvat, aby neobydlená zůstala ta okrajová stavba, kterou je nejspíše ochoten obětovat.

Pokud z města zbývá jen castello a přijde o posledního obyvatele, musí být i ono strženo (a vráceno svému hráči).

Po stržení castella a statku musí hráč vrátit odpovídající počet žetonů s obilím.

Konec roku

Odstraní se použité karty s veřejným míněním, aby mohly být vyloženy nové.

Použité politické karty se odevzdají na odkládací balík.

Použité akční karty si každý hráč otočí lícem nahoru a může je znova použít v příštím roce.

Značkovací panáčci v barvě hráče, kteří se dostali na plán pomocí karet „Chléb a hry“ nebo „Bohatá úroda“, se odeberou z plánu a vrátí ke svému hráči.

Šestý rok, konec hry a bodování

Hráči si nemusí dělat čárky za uběhlé roky, šestý rok je poslední, ve kterém je k dispozici plný počet (4) karet s veřejným míněním. Po šestém roce zbudou jen 3 nepoužité karty.

Šestý rok je zvláštní tím, že je zakázáno použití karet „Bohatá úroda“. I když to v originálních pravidlech není uvedeno, doporučujeme tyto karty odstranit ze hry, jakmile se objeví ve výloze. Aby neblokovaly místo použitelnějším kartám.

Po šestém roce hra končí a sečtou se body.

Za každého obyvatele hráč dostane 1 bod.

Za každé město, které obsahuje alespoň jeden oblouček od každé barvy, dostane 3 body. (Poznámka: stačí tedy i nemocnice a jedna bílá stavba.)

Každý hráč, jemuž pomřeli někteří obyvatelé v posledním kole kvůli hladomoru, si musí odečíst 5 bodů.

Vyhraje hráč, který má nejvíce bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet zlatých mincí, které hráč vlastní.

Příprava hry

Rozložení krajiny a prvních dvou měst každého hráče se liší podle počtu hráčů, viz obrázky níže. Na každé město se před začátkem hry položí 3 obyvatelé.

Každý hráč obdrží přehled pravidel, 3 své akční karty, žetony s obilím odpovídající položení jeho hradů a 1 zlato do začátku.

Základní postavení pro 5 hráčů.

Základní postavení pro 4 hráče. Staví se na celém plánu, stejně jako při hře v pěti.

Základní postavení pro 3 hráče. Staví se jen na světlezelených a hnědých polích, žlutozelená jsou tabu.

Základní postavení pro 2 hráče. Staví se pouze na světlezelených polích, žlutozelená a hnědá jsou tabu.