Zpět nahoru: [ seznam her | El Grande ].

El Grande
pravidla

Překlad: Vláďa Suchý

Rafinovaná strategická hra pro 2 - 5 hráčů od 12 let od Wolfganga Kramera a Richarda Ulricha.

Hra obsahuje:

HISTORICKÉ POZADÍ

Španělsko v 15 století: To je 12 království, 1 knížectví a baskické provincie. Pět národností se sestává ze Španělů Basků Galiců, Katalánců a Maorů. Šlechta, obzvláště Grandi - vyšší šlechta, ovlivňují dění ve Španělsku. Ale také střední šlechta - Caballero hájí svá nedotknutelná práva. Všechny regiony chtějí vybudovat svou samostatnost. Při tom hrají důležitou roli hrady (Castillos) (Poznámka k výslovnosti Ve španělštině se se ll vyslovuje jako J - Castillo - Castijo, caballero - cabajero)

CÍL HRY

Každý hráč vlastní jednoho Granda a větší počet Cballeros. Snaží se rozšířit svůj vliv na celé Španělsko a dle možností držet většinu mezi Caballero v Regionech. Komu se to podaří, postoupí vpřed na stezce úspěchů.

HERNÍ PLÁN

Herní plán ukazuje 9 Španělských regionů, pole na kterém stojí hrad (Castillo), stezku úspěchů na okraji rámu, ukazatel kol s devíti hracími koly a 3 vodorovné ukazatele ocenění ukazatele. V každém regionu je jedna oceňovací tabulka s 3 symboly, které ukazují hodnotu tohoto regionu. Kdo drží v každém regionu nejvíce Caballeros, obdrží nejvyšší hodnotu, kdo druhou nejvyšší, obdrží druhou hodnotu atd..

TRVÁNÍ HRY

Hru lze hrát na 9 nebo 6 kol (kratší varianta) Trvání hry činí u 9 kol asi 90 minut a u 6 kol asi jedna hodina. Kdo chce hrát kratší variantu, vynechá na ukazateli kol 1, 4 a 7.

PŘÍPRAVA HRY

Hrad (Castillo) - Před první partií je sestaven a během hry stojí na políčku hrad (Castillo)

Karty Regionů: 9 karet je skrytě zamícháno. Nakonec je vrchní karta odkryta a do tohoto regionu je postaven král. Po té vezme každý hráč jednu kartu a tím určí svůj domovský region.

Grande: Každý hráč si zvolí jednu kartu a obdrží odpovídajícího Granda. Toho o postaví do svého domácího regionu.

Caballeros: Každý hráč obdrží 10 Caballeros ve své barvě. Všechny ostatní Caballeros jsou postaveni vedle hracího plánu. Tato společná zásobárna je označena jako provincie. Z deseti vlastních Caballeros postaví každý hráč 2 ke svému Grandovi do svého domovského regionu a 1 na startovní pole stezky úspěchů. Ostatních 7 Caballeros je položeno před každého hráče. Tato osobní zásobárna jednoho hráče je jeho dvůr.

Tajný kotouč: Každý hráč obdrží jeden tajný kotouč, který musí být před první partií smontován. On ukazuje v políčkách každý region na hracím plánu s vyjímkou hradu (Castillos).

Akční karty: Ty ukazují na rubu 1 až 5 Caballeros. Všech 11 karet s 1 Caballeros tvoří 1. balíček, všech 11 Karet s 2 Caballeros tvoří druhý balíček atd. Pátý balíček obsahuje jen jednu kartu (Karta krále). Každý balíček je zvlášť zamíchán a skrytě položen vedle hracího plánu.

Oceňovací tabulky: Obě oceňovací tabulky jsou položeny vedle hracího plánu.

PRŮBĚH HRY

Hrací kolo se skládá se z následujících činností.

Počítač kol (černý)

Na začátku je na první políčko stupnice kol postaven počítač kol (u zkrácené varianty se šesti koly se začíná na políčku 2) a poté po každém kole posunut dále. Na konci 3, 6, 9 kola se koná všeobecné oceňování. Při tom je počítadlo postaveno na pole s tajným kolem.

Odkrytí akčních karet

Z každého balíčku je odkryta vrchní akční karta. Všichni hráči si karty prohlédnou a rozmyslí si které karty by rádi zahráli nebo kterým raději zamezí.

Zahrání karet moci

V prvním kole začíná nejmladší hráč zahráním akčních karet. Od druhého kola začíná vždy ten hráč, který provedl v předchozím kole provedl svůj tah jako poslední. Ostatní hráči následují jeden po druhém (dokola). Karty moci jsou zahrány otevřeně. Všechny zahrané karty musí mít rozdílnou hodnotu.

Zahrané karty moci určují dvojí

a) Pořadí tahu: Kdo zahraje kartu s nejvyšší hodnotou, proveden svůj tah jako první, po té následuje hráč s druhou nejvyšší zahranou kartou atd.:
b) Počet vlastních Caballeros, které hráč může přenést z provincie na svůj dvůr.

HRACÍ TAH

Kdo zahraje nejvyšší kartu moci, smí provést svůj tah jako první. Tento hráč provede postupně následující činnosti:

 1. Přenesení Caballeros z provincie na svůj dvůr a odložení karty moci.
  Hráč vezme z provincie maximálně tolik jednotlivých Caballeros, podle toho jak jsou uprostřed karty moci zobrazeny a postaví je na svůj dvůr. Neleží-li v provincii již hráčovi vlastní Caballeros, smí je vzít z hracího plánu. Na závěr odloží svou kartu, která je po té mimo hru.
 2. Volba akční karty.
  Nyní si vezme hráč jednu z pěti odkrytých akčních karet. Každá akční karta dovoluje dvě činnosti: Důležité: Každý hráč si smí zvolit zda nejdříve svoje Caballeros přenese na hrací plán, nebo nejdříve provede zvláštní akci.
 3. Přenesení Caballeros ze dvora na hrací plán
  Akční karty ukazují dole, kolik Caballeros je maximálně možné přenést z vlastního dvora na hrací plán. Stanoviště krále určuje, kam je možné Caballeros postavit a sice na všechny hraničící regiony a nebo do hradu (Castillo). Caballeros smějí být v hraničících regionech rozmístěny libovolně. Caballeros, kteří jsou přeneseni do hradu (Castillo), jsou jednoduše do hradu (Castillo) vhozeny.
  Příklad 1. Král stojí v Galicii. Je tedy možné přinést Caballeros jen do Altkastilie, Baskicka a do Hradu (Castillo).
  Příklad 2. Král stojí v Nové Kastilii. Je možné tedy přinést Caballeros jen do Altkastilie, Sevilli, Granady, Valencie, Aragonu a do hradu (Castillo).
 4. Provedení zvláštní akce.
  Hráč nyní určí zda chce provést zvláštní akci, která je na zvolené akční kartě popsána a vyobrazena.
 5. Odložení akční karty
  Po té co jsou obě činnosti akční karty vyčerpány, je tato karta otočena a není již následujícím hráčům k dispozici. Nyní je na řadě hráč s druhou nejvyšší kartou moci a provede svůj tah.

DALŠÍ KOLO

Po té co ukončí každý hráč tímto způsobem svůj tah, budou - je -li méně než pět hráčů, také všechny nezvolené akční karty otočeny. Další kolo začíná postupem počitadla kol a odkrytím 5 nových akčních karet - z každého balíčku nejvyšší. Královská karta je v každém kole odkryta vždy nově.

KRÁL A KRÁLOVSKÝ REGION

Region, ve kterém stojí král, se nazývá královský region. Král má tři významy:

CASTILLO - HRAD

Na Castillo je pohlíženo jako na region zvláštního druhu. Přitom platí:

Vždy poté, když je možné přinést nebo přemístit Caballeros na hracím plánu, smějí být také dáni do hradu, bez ohledu na to kde se nachází král. Kdo přinese Caballeros do hradu musí to provést jasně a zřetelně. Je o výhodu pro toho kdo sleduje kdo kolik Caballeros v hradu má, neboť kromě společného oceňování hradu, nesmí být vidět co je schováno v hradu.

U každého všeobecného ocenění (po hracích kolech 3,9, 6) je hrad zcela vyprázdněn. Caballeros jsou nasazeni do regionů (viz následující kapitola) a mohou tam měnit většiny !

HODNOCENÍ

V průběhu hry dochází ke třem všeobecným oceňováním a sice po 3,6 a 9 kole. Počítač kol je při všeobecném hodnocení napřed postaven na pole s tajným kolem a poté je po každém ocenění posunut o jedno pole vpravo.

Společné oceňování se sestává z následujících jednání:

Nastavení tajného kola.

Každý hráč si promyslí do kterého regionu chce nasadit své Caballeros z hradu a nastaví poté ručičku na tento region. Je možné s vyjímkou královského regionu nastavit jakýkoli region. Kdo je hotov položí tajný kotouč skrytě na stůl.

Důležité: Je možné nasadit Caballeros z hradu pouze do jednoho regionu.

Ocenění Castillo (hradu)

Když jsou všichni hráči hotovi s nastavením, je oceněn Castillo. K tomu se zvedne hrad (Castillo) nahoru a zjistí se většina. Ocenění je potom provedeno stejně jako v každém regionu - viz odstavec ocenění regionů.

Nasazení Caballeros z hradu do regionů.

Nyní jsou odkryty tajná kotouče a postupně každý hráč nasadí svoje Caballeros z hradu do regionu, který on nastavil. Kdo nastavil omylem královský region, musí svoje Caballeros vzít na svůj dvůr. Hrad je postaven prázdný zpět na svoje místo.

Oceňování regionů.

Aby nebyl zapomenut žádný region nebo nebyl oceněn dvakrát, měl by se počítač kol posunovat v pravo na stupnici region po regionu. Oceňovací tabulky regionech ukazují, kolik bodů hráč obdrží, kdo obdrží většinu, druhé, či třetí místo v regionu. Grandi slouží pouze k označení domácího regionu, nejsou započítáni.

Po každém ocenění je figurka na stezce úspěchu posunuta odpovídajícím způsobem.

Příklad: 5/3/1. Kdo má nejvíce Caballeros v tomto regionu, smí postoupit o 5 políček, kdo je na druhém místě smíš a kdo na třetím tak smí posunout o jedno pole. Při dvou hráčích platí jen první počet, jen kdo má většinu obdrží body. U třech hráčích platí první dva počty. body obdrží jen ten kdo má většinu a druhé místo v Regionu.

Když má více hráčů většinu obdrží tito hráči body podle nejnižšího nižšího pořadí.

Příklad 1: V jednom regionu s oceněním 5/3/1 mají červený, modrý a žlutý po čtyřech Caballeros a zelený 3 Caballeros.

Ocenění: Červený, modrý a žlutý obdrží body druhého tedy tři body. Zelný drží třetí pozici a obdrží tak jeden bod.

Příklad 2: V regionu s hodnotou 6/4/2 má červený 4 Caballeros, modrý 3 a žlutý a zelný po dvou Caballeros. Ocenění: červený obdrží 6 bodů a modrý 4 body. Žlutý a zelený mají stejně Caballeros. Sklouznou o jedno místo dolu a zaujmou 4 místo. Za to neobdrží žádný bod.

Královský bonus

Při každém oceňování, které se týká královského regionu ( také při zvláštním oceňování prostřednictvím akčních karet) obdrží hráč s většinou Caballeros v královském regionu dodatečně dva body. Bonus odpadává pokud nemá žádný hráč většinu.

Domovský bonus

Pokud hráč v regionu, ve kterém stojí jeho Grande, vlastní většinu obdrží při oceňování dodatečně dva body. Bonus odpadává pokud nemá žádný hráč většinu.

Oceňovací tabulky

Obě dodatečné oceňovací tabulky přicházejí do hry prostřednictvím akčních karet. Mohou změnit hodnoty jednoho regionu.

Konec hry

Hra končí po 3. ocenění. Kdo je na prvním místě stezky úspěchů je vítěz a tím je také Grandem.

AKČNÍ KARTY - podrobné vysvětlení textu karet.

Pokud vám není jasný význam jednotlivých zvláštních akcí, můžete si přečíst podrobný text.

Pro všechny karty platí:

 1. Královský region (region ve kterém je postaven král) je vždy tabu. Zde nesmí být nic nasazováno ani bráno. Oceňování se ovšem v královském regionu koná.
 2. Tajný kotouč. Když musí být akce provedena tajně znamená to, že hráči současně a tajně stanoví jeden Region.
 3. Hrad - Castillo: Kdo přesunuje nebo přináší Caballeros na hrací plán, může všechny nebo část z nich nasadit do hradu - Castillo. Kdo Caballeros z hracího plánu bere nebo přesunuje, nemůže je vzít z hradu - Castillo.
 4. Pořadí akcí: Každá karta dovoluje dvě akce:
  1. přenesení určitého počtu Caballeros na hracím plánu a
  2. provedení akce udané obrázkem a textem.
  Můžete se rozhodnout, kterou z obou akcí provedete jako první. Není přípustné akci dělit, tak aby byla provedena nejdříve jedna část a poté byl proveden zbytek.
 5. Počet: Na kartách udaný počet Caballeros, které smíte přinést na plán, je maximální. Můžete také vždy nasadit méně Caballeros.
 6. Nasazení Caballeros na hrací plán. Kdo nasazuje Caballeros ze dvora na hrací plán, smí je nasadit jen do regionu, který sousedí s královským regionem, nebo do hradu (Castillo). Kdo nasazuje Caballeros na hrací plán nebo je tam přesunuje pomocí zlváštní akce, může zvolit kromě královského regionu libovolný region včetně hradu - Castillo.
 7. Zvláštní akce není provedena. Zvláštní akce udaná na kartě nemusí být provedena. Můžete například zvolit jednu zvláštní akci jen proto, abyste této zvláštní akci zabránili, tím, že ji necháte propadnout.

AKČNÍ KARTY PRVNÍHO BALÍČKU

Pro všechny karty platí: Je možné nasadit maximálně 1 Caballeros ze dvora do regionu sousedícím s královským regionem nebo do Hradu (Castillo). Kromě toho může být provedena popsaná zvláštní akce, nebo ji může být zabráněno. Nejsou zde žádná figurky Intrikánů. (Karty se jsou nazývané Intrikánskými kartami jen proto, protože jen s těmito kartami mohou hráči svoje Caballeros nasadit na hrací plán. Jsou zde následující zvláštní akce.

Karta německy Český překlad Vysvětlení
Intrika: Alle eigenen Caballeros einer Region beliebig umsetzen Intrika: Libovolné přesunutí všech vlastních Caballeros z jednoho regionu ! Vezměte všechny vlastní Caballero z jednoho regionu ven a rozdělte je libovolně do jiných regionů a nebo do hradu (castillo). Můžete také část položit zpět, odkud jste je vzali. královský region je vždy tabu - odsud je nelze brát pryč ani je tam nasazovat.
Intrigant: zusatzlich 2 Caballeros vom Hof beliebigen Regionen einsetzen Intrika: Dodatečně přesuňte dva Caballeros ze dvora do libovolného regionu. Smíte nasadit 2 Caballero ze svého dvora do libovolného regionu, nebo/a do hradu (castillo). S touto kartou smíte nasadit celkem tři Caballero, dva libovolně a jednoho do regionu, který sousedí s královským regionem.
Intrigant: 2 Caballeros zusatzlich vom Hof auf beliebigen Regionen einsetzen oder alle eigenen Caballeros einer Region beliebig umsetzen Intrika: Nasaďte dodatečně 2 Caballeros z libovolného dvora nebo přesuňte všechny vlastní Caballero z jednoho regionu. Můžete se rozhodnout, kterou z těchto akcí provedete.
Intrigant: Bis zu 5 beliebige Caballeros einer Region beliebig umsetzen Intrika: Volné Přemístění 5 libovolných Caballeros z jednoho Regionu. Můžete vzít z jednoho regionu až pět Caballeros (vlastních nebo cizích) a přesunout je do jiných regionů nebo do Castillo.
Intrigant: 3 fremde Caballeros auf dem Spielplan beliebig umsetzen Intrika: Přesunutí 3 cizích Caballeros libovolně na hracím plánu Můžete vzít z libovolných regionů až tři cizí Caballero a nasadit je do jiných regionů nebo do hradu (castillo).
Intrigant: 3 beliebige Caballeros auf dem Spielplan beliebig umsetzen Intrika: Přesunutí 3 libovolných Caballeros na hracím plánu. Můžete z libovolných regionů až vzít 3 libovolné Caballero a přesunou je do jiných regionů a nebo do hradu (castillo).
Intrigant: 2 eigene und 2 fremde Caballeros auf dem Spielplan belibig umsetzen Intrika: Libovolné Přesunutí 2 vlastních a 2 cizích Caballero na hracím plánu. Můžete vzít z libovolných Regionů celkem dva vlastní a 2 cizí Caballeros a přesunout je do jiných Regionů a /nebo do hradu (Castillo).
Intrigant: 4 eigene Caballeros auf dem Spielplan beliebig umsetzen Intrika: Libovolné přemístění 4 vlastních Caballero na hracím plánu. Můžete vzít z libovolných regionů až 4 vlastní Caballero a přesunout je do jiných regionů nebo/a do hradu(Castillo).
Intrigant: 4 beliebige Caballeros auf dem Spilplan beliebig umsetzen Intrika: Libovolné přesunutí 4 libovolných Caballeros na hracím plánu. Můžete z libovolných regionů vzít a přesunout až 4 Caballeros (vlastní nebo cizí) a přesunout je do jiných Regionů nebo do Hradu.

AKČNÍ KARTY DRUHÉHO BALÍČKU

Pro všechny karty platí: Můžete nasadit maximálně 2 Caballero ze dvora do regionu, který sousedí s královským regionem nebo do hradu - Castillo. Kromě toho můžete provést nebo zabránit uvedené zvláštní akci. Jsou následující zvláštní akce.
Karta německy Český překlad Vysvětlení
VETO Veto: Můžete 1 zvláštní akci v tomto nebo dalším kole zabránit. Uplatněte protest, jestliže chce hráč provést zvláštní akci. Pokud si zvolíte kartu Veto, položte kartu před sebe na stůl a vzneste protest, když chce hráč provést zvláštní akci, která je pro vás nepříznivá. Můžete zabránit jen jedné zvláštní akci. Normální akci - nasazení Caballeros, nemůžete zabránit. Můžete zabránit jen takové akci, pokud máte kartu Veta ve vlastnictví a zvláštní akce ještě nebyla uzavřena.
Můžete také zabránit jen části zvláštní akce. Například hráč smí přesunout čtyři Caballeros. On přesunul již dva. S těmito přesuny jste srozuměn. Nyní přesunuje ještě další. To se vám nelíbí a tak vyložíte Veto. Hráč musí poslední přesun vrátit zpět a zbylá akce propadá.
Po té co jste vznesl protest kartu opět odložte. Nemusíte-li Veto vznést, musíte kartu na konci dalšího kola odložit.
Autoritatsverfall: Ihre Mitspieler mussen samtliche Caballeros vom Hof in die Provinz zuruckschicken. Autoritativní propad: Váši spoluhráči musí poslat zpět všechny Caballero ze dvora do provincie. Váš spoluhráč musí dát zpět ze svého dvora do provincie všechny Caballeros.
Autoritatsverfall: Ihre Mitspieler mussen 3 Caballeros vom Hof in die Provinz zuruckschicken. Autoritativní propad: Vaši spoluhráči musí poslat zpět ze dvora do provincie 3 Caballeros. Vaši spoluhráči musí dát zpět 3 Caballeros ze svého dvora do provincie. Máte-li na svém dvoru méně Caballero, musíte jen tyto přesunout zpět.
Konig erzurnt: Jeder Mitspieler muss 3 Caballeros in die Provinz zuruckschicken. Er kann sie aus den Regionen und/oder vom Hof nehmen. Es beginnt der linke Nachbar, dann reihum. Král se hněvá ! Každý hráč musí poslat do provincie 3 Caballeros. Může je vzít ze dvora a/ nebo z regionů. Začíná soused po levici a po té dokola. Po řadě se každý spoluhráč rozhoduje které 3 vlastní Caballeros pošle zpět do provincie.
Sie durfen von jedem Mitspieler 1 Caballero aus einer beliebigen Region nehmen und in die Provinz zuruckschicken Smíte od každého spoluhráče vzít jednoho Caballero z libovolného regionu a poslat zpět do provincie. Rozhodněte se kteří Caballero musí být poslány do provincie.
Ihree Mitspieler mussen 2 eigene Caballeros aus einer Beliebigen Region entfernen und in die Provinz zuruckschicken. Geheim entscheiden ! Váši spoluhráči musí 2 vlastní Caballero z jednoho libovolného regionu vzít a poslat zpět do provincie. Tajná volba ! Vaši spoluhráči musejí současně na tajném kolu zvolit jeden region ve kterém jsou nejméně 2 Caballero. Kdo vlastní jen regiony s jedním Caballero, musí zvolit jeden takový Region. Caballero ze zvoleného Reginou jsou po té odsunuti.
Ihre Mitspieler mussen alle eigenen Caballeros einer Region in die Provinz zuruckschicken. Jeder Mitspieler bestimmt die Region selbst. Geheim entscheiden ! Vaši spoluhráči musejí poslat všechny své Caballero jednoho Regionu do provincie. Každý Spoluhráč určí Region zvlášť. Tajná volba ! Každý spoluhráč musí zvolit jeden region, ve kterém má nejméně jednoho Caballero. Volba je provedena současně na tajném kole. potom jsou všichni Caballero z tohoto Regionu odsunuti.
Sonderwertung: Sie bestimmen eine beliebige Region, die gewertet wird ! Mimořádné hodnocení: Určete libovolný region, který bude oceněn. Můžete zvolit libovolný Region (připomínám také královský region nebo Castillo). Ocenění probíhá podle pravidel OCENĚNÍ REGIONŮ.

AKČNÍ KARTY 3. BALÍČKU

Pro všechny karty platí: Můžete nasadit maximálně 3 Caballero ze dvora do regionů sousedících s královským regionem nebo do Castillo - hradu. Kromě toho můžete provést zvláštní akci nebo ji zabránit. Jsou následující zvláštní akce.
Karta německy Český překlad Vysvětlení
Sonderwertung: Es werden alle 4 er - Regionen gewertet. Mimořádné hodnocení: Oceňují se všechny "čtyřkové" Regiony. Jsou oceněn Regiony, které v prvním poli hodnotící tabulky ukazují 4 lilie. Jsou to následující Regiony. Galicie (4/2/0), Katalonie (4/2/1) a Sevilla (4/3/1). Pokud jsou na hracím plánu natištěné hodnotící body překryty prostřednictvím dodatečných hodnotících tabulek, platí body těchto tabulek. Tyto platí také při všech jiných mimořádných hodnoceních.
Dva příklady:
 • V Galicii je položena oceňovací tabulka (8/4/0). Tak již není Galicie čtyřkový region.
 • V Granadě leží hodnotící tabulka (4/0/0). Tak je Granada nyní čtyřkový region.

Hodnocení probíhá podle pravidel , které jsou popsány v kapitole "Hodnocení regionů".
Tak obdrží hráč dodatečně 2 body, když je jeho Grande v jednom čtyřkovém Regionu a má tam většinu, on obdrží také 2 další body, když stojí král v čtyřkovém regionu.
Sonderwertung: Es werden alle 5er - Regionen gewertet. Mimořádné hodnocení: Oceňují se všechny pětkové regiony. Platí analogicky to samé co bylo řečeno u čtyřkových regionů. Jsou následující pětkové regiony: Baskicko (5/3/1), Aragonie (5/4/1) a Valencie (5/3/2). Castillo k nim nepatří.
Sonderwertung: Es werden alle 6er- und 7er- Regionen gewertet. Mimořádné hodnocení: Jsou hodnoceny všechny šestkové a sedmičkové regiony. Platí analogicky to samé co bylo řečeno u čtyřkových regionů. Jsou následující šestkové a sedmičkové regiony: Altkastilie (6/4/2), Neukastilie (7/4/2) a Granada (6/3/1).
Sonderwertung: Es wird das Castillo gewertet. Mimořádné hodnocení: Je hodnocen hrad (Castillo) Hrad (Castillo) je odkryt. Jsou zjištěny většiny. Po hodnocení je hrad (castillo ) opět postaven zpět nad Caballero. Caballero zůstávají v hradu -Castillo a jsou rozděleny až v nejbližším všeobecném hodnocení.
Sonderwertung: Es werden von allen Regionen nur die ersten Platze gewertet. Zvláštní hodnocení: Jsou hodnocena všechna první místa v regionech. Jsou hodnoceny jen první místa Regionů, u kterých má 1 hráč většinu. Hodnocení probíhá podle pravidel "hodnocení regionů" Hrad - Castillo není hodnocen.
Sonderwertung: Es werden alle Regionen mit den meisten Caballeros gewertet. Mimořádné hodnocení: Jsou hodnoceny Regiony s nejvíce Caballeros. Je hodnocen Region, ve kterém je celkově nejvíce Caballero. Je-li více takových Regionů, kde je nejvíce Caballero, jsou všechny tyto regiony hodnoceny. Hodnocení probíhá podle pravidla " Hodnocení regionů". Hrad - Castillo není hodnocen.
Sonderwertung: Es werden alle Regionen mit den wenigsten Caballeros gewertet. Regionen ohne Caballeros zahlen nicht. Mimořádné hodnocení: Jsou hodnoceny všechny regiony s nejméně Caballeros. Nepočítají se Regiony , bez Caballeros. Jsou hodnoceny Regiony, v nichž je celkově nejméně Caballero. Je-li více Regionů, které mají nejméně Regionů, jsou hodnoceny všechny tyto Regiony. Hrad - Castillo a regiony v kterých nejsou vůbec žádní Caballero nejsou brány v úvahu. Hodnocení probíhá podle pravidel "Hodnocení regionů".
Sonderwertung: Sie bestimmen eine beliebige Region, die gewertet wird. Mimořádné hodnocení: Určete libovolný region který bude hodnocen. Můžete určit každý libovolný Region (také Královský region a hrad - Castillo). Hodnocení probíhá podle pravidel "Hodnocení regionů".

AKČNÍ KARTY ČTVRTÉHO BALÍČKU

Pro všechny Karty platí: Je možné nasadit maximálně 4 Caballero ze dvora do Regionu sousedících s Královským regionem nebo do hradu (castillo). Kromě toho je možné provést uvedenou zvláštní akci nebo ji zabránit. Jsou následující zvláštní akce.
Karta německy Český překlad Vysvětlení
Wertungstafel: Bringen Sie eine Wertungstafel ins Spiel oder versetzen Sie eine. Oceňovací tabulka: Přeneste hodnotící tabulku do hry nebo ji přemístěte. Můžete přinést dodatečnou hodnotící tabulku z venčí do hry nebo přemístit jednu hodnotící tabulku na hracím plánu do jiného Regionu. Hodnotící tabulka může být také položena ke hradu - Castillo. Při tom je na vůli hráče kterou z obou tabulek chce položit.
Není dovoleno položit dvě tabulky na sebe.
Koniglicher Ratgeber: Rucken Sie den Konig in eine Nachbaregion. Královský rádce: Posuňte krále do sousedního Regionu. Smíte krále posunout o jeden Region.
Ruswurf: Sie bestimmen eine Region. Ihre Mitspieler mussen alle eigenen Caballeros aus dieser Region entfernen und sie geheim in einer andere Region umsetzen. Vyhození: Určete jeden Region. Vaši spoluhráči musejí všechny vlastní Caballero z tohoto Regionu odejmout a tajně je nasadit do jiného regionu. Po té co určíte Region, určí všichni dotčení spoluhráči na svých tajných kotoučích jiný Region, kam chtějí své Caballero přesunout. Mají-li hráči nastavený Královský region, musí si svoje Caballero vzít na svůj dvůr.
Grande: Sie durfen Ihren Granden in eine andere Region versetzen. Grande: Smíte svého Granda přesunout do jiného regionu. Můžete zvolit kromě Hradu - Castillo a Královského regionu jakýkoli Region. je přípustné, aby v jednom Regionu bylo více Grandů.
Machtkarten: Nehmen Sie Ihrer Karten vom Ablagestapel zuruck auf Ihre Hand. Karta moci: Vezměte jednu vaši kartu z odkládacího balíčku zpět do ruky. Můžete každou z již použitých karet moci vzít zpět. Také kartu tohoto tahu.
Der Hof: Holen Sie 2 eigene Caballeros aus der Provinz an Ihren Hof. Dvůr: Dejte dva vlastní Caballero z provincie na váš dvůr. Smíte dva vlastní Caballero vzít z provincie a dát na váš dvůr.
Sonderwertung: Jeder spieler stellt geheim eine Region ein, fur die eine Sonderwertung stattfinden soll. Mehrfach gewahlte Regionen werden nicht gewertet. Zvláštní hodnocení. Každý hráč nastaví tajně jeden Region, ve kterém se má konat zvláštní hodnocení. Vícekrát zvolené Regiony nebudou oceněny. Všichni hráči nastaví současně na svých tajných kotoučích jeden region, který chtějí hodnotit. Když jsou všichni hráči hotovi, jsou tajné kotouče odkryty. Začněte a přečtěte Region, který jste nastavil. Když žádný jiný hráč tento region nenastavil, proběhne hodnocení tohoto Regionu, podle "Pravidla hodnocení". Poté řekne váš soused nalevo svůj region, který je také oceněn, když jinak tento region nikdo nezvolil. atd.. Pokud nastaví více hráčů stejný Region, nebude tento Region ohodnocen.

AKČNÍ KARTY PÁTÉHO BALÍČKU

Pátý balíček se skládá jen z jedné karty a to Královské karty.

Pro tuto kartu platí. Můžete přesunout maximálně 5 Caballeros ze dvora do regionů sousedících s královským regionem, nebo do hradu - Castillo. Kromě toho může provést nebo zabránit provedení uvedené zvláštní akce.

Konigskarte: Setzen sie den Konig in eine beliebige Region.

Královská karta: přesuňte krále do libovolného Regionu. Mohou být zvoleny všechny regiony kromě hradu.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]