CHEOPS

Kredit

Vyrobil Hans-im-Glück

Autor Klaus Paal

Překlad z němčiny: Jirka Bauma, Paluba

2-5 hráčů

30-60 minut

38 DM

Složení

1 hrací plán.

66 kamenů pokladů (s obrázkem skaraba) v 6 barvách: 11 od každé barvy

16 kurzovních lístků: 6 typu I, 6 typu II a 4 typu III.

64  kartiček členů rodiny 4 různých rodinných členů: 16 kartiček od každého člena

4  kartičky sousedů

12 kartiček zákonů

50 karet peněz: 30 karet 1 piastr a 20 karet 5 piastrů.

1 pravidla

Příprava

Hráči zamíchají kurzovní lístky jednotlivých typů, náhodně vyberou od každého typu 2 a umístí je do polí nad pyramidou lícem nahoru. Dále umístí 6 pokladů odpovídající barvy na barevné tečky nad těmito polemi.

Zbylých 60 pokladů hráči umístí na pole pyramidy vyjma šesti polí označených okem. Nezáleží na tom, jak  poklady na pyramidě rozmístí. Vedle sebe mohou být umístěny i poklady stejné barvy.

Hráči zamíchají 12 kartiček zákonů. Náhodně vyberou 6 kartiček a umístí je zakrytě na každé pole s okem. Zbývajících 6 odstraní ze hry tak, aby je nikdo neviděl.

Každý hráč si vezme po jedné ze všech čtyř různých typů kartiček členů rodiny. Zbylé kartičky členů rodiny hráči zamíchají a rozdělí do 3 hromádek. Hromádky kartiček pak otočí lícem nahoru.

4 kartičky sousedů hráči položí lícem nahoru vedle horní strany plánu.

Hráči mezi sebou určí jednoho, který bude začínat.

Cíl hry

Hráči jsou členové Alimanovi rodiny. Pomáhájí vybudovat Cheopsovu pyramidu. Trvalo 23 let, než byla vystavena, a během této doby má Alimanova rodina jen velmi málo času starat se o vlastní úrodu a dobytek. Všichni členové rodiny si uvědomují, že je Cheops vykořisťuje a dává jim příliš malou mzdu, což je vede k tomu, že vykrádájí její poklady. Hráči mohou prodat poklad ihned ve směnárně za 10 piastrů (viz pole směnárny nad pyramidou), nebo mohou spekulovat, že jeho hodnota ještě vzroste nad 10 piastrů a umístit poklad do svého skladiště. Jakmile ale uloží poklad do skladiště, zůstává tam do konce hry až do závěrečného vyhodnocení.

Průběh hry

Hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček.

Jako první akci tahu si hráč může koupit kartičku souseda - viz kartičky sousedů.

Poté si hráč vezme poklad nebo kartičku zákona z pyramidy (viz vzetí pokladu) .Tato akce je povinná, lze-li jí vykonat. 

Pokud sebraný poklad hráč nahradil kartičkou souseda (viz kartičky sousedů), může si vzít ještě jeden poklad nebo kartičku pokladu (viz vzetí pokladu).  

Na konci tahu hráč provede líznutí kartičky člena rodiny (viz líznutí kartičky člena rodiny).

Vzetí pokladu

Poklady je nutno brát od spodku pyramidy.

Na místo sebraného pokladu (resp.kartičky zákona) je nutno umístit některou z vlastních kartiček člena rodiny.

Poklad (resp. kartičku zákona) z jiné řady než spodní, je možno vzít pouze tehdy, pokud na obou s tímto pokladem sousedících polí spodnější řady jsou již poklady sebrány.  

Není možno umístit stejné kartičky členů rodiny vedle sebe (a to ve všech 6 směrech). Pokud hráč žádnou kartičku člena rodiny, která by tuto podmínku splňovala, nemá, nemůže si příslušný poklad nebo kartičku zákona vzít.

Pokud  hráč může nějaký poklad (resp. kartičku zákona) vzít, je nutno, aby tuto akci provedl.

Jestliže si hráč vezme poklad, potom povinně provede jednu ze 2 akcí, a to buď prodej pokladu na tržišti (viz prodej pokladu), nebo uložení pokladu do skladiště (viz skladování pokladu).

Jestliže si hráč vezme kartičku zákona, potom povinně musí zákon aplikovat  (viz kartičky zákonů).

Prodej pokladu

Za prodej pokladu hráč obdrží peníze z banku v hodnotě aktuální tržní ceny pokladu.

Tržní cena je obecně 10 piastrů, ale 2 ze zákonů ji mohou v průběhu hry změnit na 5 resp. 15 piastrů (a jeden zákon změnit zpátky na 10).

Prodaný poklad se umístí na nejvyšší nezakryté číslo na kurzovním lístku. (Nejvyšší nezakryté číslo na kurzovním lístku určuje cenu pokladu na konci hry.)

Hráči mohou mít své peníze umístěny tak, aby ostatní hráči neviděli, kolik peněz mají.

Hráči nemohou prodat poklad na tržišti, pokud je již příslušný kurzovní lístek zaplněn (viz Kurzovní lístek).

Skladování pokladu

Jestliže hráč neprodá poklad na tržišti, potom jej položí před sebe, čímž jej umístil do skladiště. V průběhu  hry není jisté, kolik za skladováné poklady získá hráč peněz. Na konci hry je cena pokladů určená nejvyšší nezakrytou číslicí  na odpovídajícím kurzovním lístku. Tato cena je stejná pro všechny poklady jedné barvy nezávisle na tom, kdo poklad vlastní.

Kartičky sousedů

Na začátku tahu si hráč může koupit za 20 piastrů jednu kartičku souseda. Zaplacené peníze dá do banku.

Kartičky sousedů se umísťují na pyrarmidu podle stejných pravidel jako kartičky členů rodiny. Pokud na místo pokladu hráč umístí kartičku souseda, může si v rámci tohoto tahu vzít ještě jeden poklad, na jehož místo již standardně musí dát kartičku člena rodiny.

Líznutí kartičky člena rodiny

Na konci tahu si hráč může vzít vrchní kartičku člena rodiny z jedné ze 3 hromádek.

Pokud se hráči žádnou kartičku nepodařilo během tahu umístit, nemůže si ani novou líznout (vždy je možno mít nejvýše 4 kartičky).

Kurzovní lístek

Během hry se na 6 kurzovních lístkách ceny postupně zakrývají prodanými poklady příslušné barvy, a to směrem ze shora dolů. Kurzovní lístek musí mít vždy nejnižší číslo nezakryto, takže jestliže předposlední číslo je zakryto, nesmí se již víc pokladů příslušné barvy ve směnárně prodat, mohou se pak už jedině skladovat.

Konec hry

Hra končí, když se stane jedna z těchto událostí:

·         pyramida se úplně vyprázdní (od pokladů i kartiček zákona)

·         nikdo nemůže umístit kartičku člena rodiny

·         jakékoliv 2 kurzovní lístky jsou plné

Závěrečné hodnocení

Na konci hry každý hráč obdrží peníze za skladované poklady. Hodnota skladovaných pokladů je určena odpovídajícím kurzovním  lístkem jako nejvyšší nezakryté číslo.

Jestliže číslo na kurzovním lístku obsahuje navíc znak x, znamená to, že je třeba vynásobit počet příslušných pokladů ve skladištích všech hráčů tímto číslem  a tento součin určuje cenu jednoho pokladu pro každého hráče. (Např. číslo na modrém lístku je = x5, hráči mají 6 pokladů v modré barvě, 6x5=30, tzn. cena za každý modrý poklad je 30 piastrů.)

Jestliže číslo na kurzovním lístku je tvaru x/y, kde x je menšího písma, znamená to, že jestliže nějaký hráč má v příslušné barvě víc pokladů než ostatní, potom cenu, kterou on dostane za každý poklad příslušné barvy, určuje to  menší číslo, kdežto pro ostatní hráče je cena dána tím větším číslem.  (Např. číslo na černém lístku = 20/15, Ali má nejvíc černých pokladů, počítá si tudíž 20 za jeden a ostatní hráči si počítají 15 za jeden.)

Kartičky zákonů

Jestliže si hráč vezme kartičku zákonů, musí provést příslušnou instrukci na kartičce. 

Zákon 1: Bezprostředně se umístí na pole aktuální tržní ceny (nachází se nad pyramidou). Určuje, že tržní cena cena pokladů je od této chvíle 5 piastrů.

Zákon 2: Bezprostředně se umístí na pole aktuální tržní ceny (nachází se nad pyramidou). Určuje, že tržní cena cena pokladů je od této chvíle 15 piastrů

Zákon 3: Bezprostředně se umístí kamkoliv na herní plán. Určuje, že hra končí, když 3 (místo 2) kurzovní lístky jsou plné (ostatní podmínky pro ukončení platí nadále).

Zákon 4: Bezprostředně se umístí pod ten kurzovní lístek, pod kterým ještě žádný zákon není umístěn. Určuje, že od této chvíle žádný poklad této barvy nemůže být umístěn do skladiště. Všechny musí být prodány na tržišti. Jestliže je kurzovní lístek plný, jsou poklady bezcenné a dávají se rovnou ze hry pryč.

Zákon 5: Bezprostředně se umístí pod ten kurzovní lístek, pod kterým ještě žádný zákon není umístěn. Určuje, že od této chvíle žádný poklad této barvy nemůže být prodán na tržišti Všechny musí být umístěny do skladiště.

Zákon 6: Bezprostředně se umístí pod ten kurzovní lístek, pod kterým ještě žádný zákon není umístěn. Blokuje místo pod tímto kurzovním lístkem, aby tam  nemohl být položen jiný zákon.

Zákon 7: Bezprostředně se umístí na jakékoliv pokladem nezakryté číslo na kurzovním lístku. Tím od této chvíle číslo zobrazené na tomto zákoně nahrazuje zakryté číslo na kurzovním lístku.

Zákon 8: Bezprostředně se dává zpátky do krabice. Zároveň hráč může odstranit ze hry jeden zákon, který je vyložen na plánu nebo který vlastní některý ze soupeřů.

Zákon 9: Buď hráč okamžitě zaplatí 25 piastrů, nebo jej musí dát zpátky do krabice. Pokud za něj hráč zaplatí, na konci hry jej může počítat jako jeden poklad barvy, kterou si sám určí.

Zákony 10,11,12 nemusí být hráči použity ihned, ale mohou být použity později, kdykoliv během vlastního tahu.

Zákon 10: Použije-li hráč tento zákon, může si vzít jeden poklad ze skladiště a prodat ho na tržišti. (Nelze použít v případě blokování tržiště zákonem 5 a je-li kurzovní lístek plný.)

Zákon 11: Použije-li hráč tento zákon, může si vzít jeden libovolný poklad z pyramidy za svou kartičkou člena rodiny (vzít zákon si nesmí). Přitom musí dodržet pravidla pro vzetí pokladu a jeho následné prodání nebo umístění do skladiště, na konci tahu si pak lízá o jednu kartičku člena rodiny víc.

Zákon 12: Použije-li hráč tento zákon, může přehodit pozici 2 pokladů v pyramidě nebo vyměnit poklad z pyramidy s pokladem ve svém skladišti.