Carcassonne

Rodina Carcassonne

Na podzim 2005 obsahuje již 12 titulů. Většinu z nich tvoří rozšíření původního modrého Carcassonne, ale vyskytly se i samostatné nové hry s podobným motivem a průběhem. K pětiletému výročí Carcassonne v roce 2006 se chystá další nová hra, Carcassonne: Neues Land (Nová země).

Carcassonne (modré)

72 kartiček

Carcassonne: Lovci a sběrači (zelené)

Carcassonne: Hrad (žluté)

Carcassonne: Město (dřevěné)

Carcassonne: Nová země (bledě modré)

Carcassonne: rozšíření (modré)

18 kartiček

 

 

 

 

Carcassonne: Kupci a stavitelé (červené)

24 kartiček

 

 

 

 

Carcassonne: Princezna a drak (modré)

30 kartiček

 

 

 

 

Carcassonne: Řeka

12 kartiček

 

 

 

 

Carcassonne: Král

5 kartiček

Carcassonne: Zvěd

 

 

 

Hrabě z Carcassonne

12 kartiček

 

 

 

 

Carcassonne: Kataři

4 kartičky

 

 

 

 

Carcassonne: Řeka II

12 kartiček

 

 

 

 

 

Modrá řada Carcassonne se všemi rozšířeními tedy dohromady přináší 189 kartiček krajiny. Ve hře jich ve skutečnosti bude méně, protože kterékoli z rozšíření Řeka, Hrabě z Carcassonne a Řeka II vyřazuje ze hry normální počáteční kartičku a s Řekou II možná budete chtít vyřadit pramen a ústí první Řeky (ale lze také oba prameny na začátku položit „zády k sobě“). Navíc se příliš nedoporučuje kombinovat Hraběte z Carcassonne s kteroukoli z Řek.

Carcassonne

Průběh a cíl hry

Hráči pokládají na stůl čtvercové kartičky, ze kterých vzniká mapa krajiny. Na kartičky pokládají své figurky a jednotlivé části krajiny jimi obsazují. Později za ně získávají body. Kdo má na konci nejvíce bodů, vyhrává.

Pravidla

Na začátku hry se na stůl položí lícem nahoru počáteční kartička (pozná se podle toho, že má inverzní vzorek na rubu). Hráč na tahu si vylosuje kartičku a položí ji na stůl tak, aby přiléhala alespoň jednou stranou ke kartičce, která už na stole leží. K sobě přiléhající strany musí navazovat krajinou, která je na tomto konci kartičky zobrazená: město se přikládá k městu, louka bez cesty k louce bez cesty, louka s cestou k louce s cestou.

Výjimečně se může stát, že kartičku nelze nikam přiložit. V tom případě se kartička vyřadí ze hry a hráč si vezme novou.

Hráč si může na právě položenou kartičku položit jednu svou figurku, pokud mu ještě nějaká zbývá. Později už na tuto kartičku nebude moci položit figurku ani on, ani nikdo jiný. Pokud pokládá figurku, musí se rozhodnout, zda ji postaví na město, na cestu, na klášter nebo na louku, případně na kterou (pokud kartička obsahuje např. dvě louky oddělené cestou či několik kusů cesty, končících na křižovatce). Pro snadnější odlišení se figurky na loukách pokládají, na ostatní objekty se staví.

Hráč nesmí figurku postavit na město, cestu či louku, na které už nějaká figurka (soupeřova či vlastní) stojí. Při tom se zkoumá celá souvislá plocha města či louky přes všechny navazující kartičky, resp. celá délka cesty až k nejbližší křižovatce, městské bráně, popř. klášteru.

Navzdory právě uvedenému pravidlu se může stát, že v jednom městě, cestě či louce stojí více než jedna figurka. Dojde k tomu tehdy, když dříve oddělené části, obsazené figurkami, spojí nově položená kartička.

Poté se zkontroluje, zda položením kartičky nebylo nějaké město, cesta či klášter uzavřen, a pokud ano, dojde k jejich obodování. Město je uzavřené, jestliže jsou jeho hranice definitivní a nelze ho rozšířit přiložením další kartičky (tím se má na mysli, že žádné kartičce s městem nechybí soused u strany, ke které město přiléhá; nezkoumá se, zda ještě bude ve hře kartička, která by tam přiložit šla). Cesta je uzavřená, jestliže má oba konce (křižovatky nebo městské brány). Klášter je uzavřený, jestliže je obklopen ze všech stran kartičkami (dohromady i s kartou kláštera je to 9 karet). Upozornění: Louky nejsou nikdy uzavřené a bodují se až na konci hry!

Za uzavřené město, cestu nebo klášter dostane body hráč, který na nich má svou figurku. Pokud na nich má figurky více hráčů, dostane body jen ten, kdo tam má nejvíce figurek. Pokud však stejného nejvyššího počtu figurek dosáhlo více hráčů, dostanou plný počet bodů všichni tito hráči.

Za každou kartičku uzavřeného města dostane hráč 2 body. Za každý erb v uzavřeném městě dostane hráč ještě 2 body navíc. (V původních pravidlech bylo výjimkou tzv. malé město, skládající se z pouhých dvou kartiček. Za takové město byly jen dva body celkem. Tato výjimka byla nicméně později z pravidel odstraněna, viz též http://www.carcassonne.de/regelfragen.htm. Nyní se tedy malé město posuzuje stejně jako ostatní města a jsou za něj 4 body.) Za každou kartičku uzavřené cesty dostane hráč 1 bod. (Tedy i v případě, že cesta tvoří uzavřenou smyčku, která začíná i končí na stejné křižovatce, dostane hráč za kartičku s křižovatkou pouze jeden bod — přestože na ní leží dva nezávislé úseky cesty.) Za uzavřený klášter dostane hráč 9 bodů. Získané body se ihned vyznačí posunutím figurky v barvě hráče po bodovací stupnici. Pokud hráč dosáhl 50 bodů, figurku si na stupnici položí, aby ji odlišil od figurek hráčů, kteří ještě 50 bodů nedosáhli.

Nakonec si hráči vezmou figurky z uzavřených objektů zpátky do své zásoby. Později ve hře je mohou opět nasadit. Poznámka: protože se nejdříve pokládá figurka a pak boduje uzavření, hráč nemůže vzít svou figurku z města, které právě uzavřel, a položit ho v tomtéž tahu na jinou část kartičky (to má význam, pokud hráči nezbývají jiné figurky v zásobě). Naopak je ale možné, aby hráč položil ze své zásoby figurku na neobsazené město, které svou kartičkou právě uzavřel, ihned si spočítal body a figurku si vzal zpátky.

Po tahu, ve kterém byla položena poslední kartička, hra končí. Nyní dojde k závěrečnému bodování, ve kterém se vyhodnotí i neuzavřená města, cesty a kláštery. Nakonec se vyhodnotí louky.

Za neuzavřené město dostane hráč pouze po 1 bodu za každou kartičku a každý erb. Za neuzavřenou cestu dostane po 1 bodu za každou kartičku. Za neuzavřený klášter dostane tolik bodů, kolik kartiček z požadovaných 9 (karta kláštera + 8 okolních) na plánu leží.

Louka přinese majiteli 3 body za každé uzavřené město, které s ní sousedí, bez ohledu na velikost města a bez ohledu na to, zda totéž město přineslo body i louce, která s ním sousedí z jiné strany.

Vyhrává hráč, který nasbíral nejvíce bodů.

Rozšíření (Erweiterung)

Bodovací karty 50/100. Hráč si před sebe položí bodovací kartu příslušným číslem nahoru, když dosáhne na bodovací stupnici 50 resp. 100 bodů (projede znova startem). Bodování se tak zpřehledňuje.

Velký panák: funguje jako normální figurka, akorát při určování, kdo má ve městě, na cestě či na louce většinu (tj. kdo má dostat body), vydá za dvě normální figurky.

Šedá sada umožňuje hrát šestému hráči.

18 nových kartiček s krajinou. Některé jen nově kombinují už známé prvky, ale existují i dva zcela nové prvky: katedrála (součást města) a hostinec s rybníkem u cesty. Katedrála v uzavřeném městě způsobuje, že za každou kartičku a erb jsou nyní 3 body místo původních dvou. Pokud však takové město zůstane do konce hry neuzavřené, nedostane za něj nikdo nic. Obdobně cesta s hostincem je za 2 body na kartičku místo původního 1, ale jen pokud je uzavřená. Pokud zůstane do konce hry neuzavřená, nedostane za ni nikdo nic. Jak pro katedrály, tak pro hostince platí, že jejich počet v jednom městě či u jedné cesty nehraje roli. Účinek je stejný, ať je ve městě jedna katedrála, nebo obě.

Kupci & stavitelé (Händler & Baumeister)

24 nových kartiček s krajinou; některé obsahují město se zbožím (9× víno, 6× obilí, 5× látka). Hráč, který uzavřel město se zbožím (bez ohledu na to, zda to byl on, kdo za město dostal body), dostane žeton za každé zboží, které je v tomto městě vyobrazeno (je-li některé vyobrazeno vícekrát, dostane za něj více žetonů). Hráč, který má na konci hry nejvíce žetonů od určitého druhu zboží, dostane 10 bodů. Pokud nejvyššího počtu dosáhlo více hráčů, dostanou všichni po 10 bodech.

Figurku prasete může hráč položit místo své normální figurky v okamžiku, kdy by ji směl položit. Prase smí stát pouze na louce, na které už stojí nejméně jeden rolník (tj. normální figurka) téhož hráče. Zůstane tam až do konce hry. Nepočítá se do počtu figurek při zjišťování, kdo má na louce většinu a tedy mu louka patří. Pokud však louka patří majiteli prasete, dostane za ni 4 body za každé uzavřené město místo 3.

Figurku stavitele může hráč položit místo své normální figurky v okamžiku, kdy by ji směl položit. Stavitel smí stát pouze ve městě nebo na cestě, a to pouze v případě, že už ve stejném městě (na stejné cestě) stojí nejméně jedna normální figurka téhož hráče. Počínaje příštím tahem, vždy když hráč přiloží kartičku k městu nebo cestě, na které stojí jeho stavitel, zdvojuje se mu tah. Hráč si ihned vezme další kartičku a umístí ji podle pravidel (kamkoliv, ne nutně zase ke staviteli). Pokud i tuto kartičku přiloží k městu či cestě se stavitelem, právo na další kartičku už nezíská.

Stavitel se vrací hráči do ruky ve chvíli, kdy je dotyčné město či cesta uzavřena. Hráč může i na druhou kartičku, kterou pokládá díky staviteli, položit svou figurku. Pokud první kartička uzavřela město nebo cestu se stavitelem, může hráč přemístit stavitele na druhou kartičku.

Princezna a drak (Burgfräulein und Drache)

30 nových kartiček krajiny, figurka draka a figurka víly. Některé nové karty na sobě mají sopku (6 karet), některé draka (12 karet), některé princeznu (6 karet) a některé tajnou chodbu. Některé kartičky pouze novým způsobem kombinují již známé prvky krajiny. Na kartičce s tunelem (cesta pod městem) není přerušená ani cesta, ani louka! Klášter ve městě je zase samostatný objekt, lze položit figurku na klášter, i když ve městě už figurka stojí, a naopak.

Poznámka: není-li řečeno jinak, pojem figurka zahrnuje všechny figurky v barvě hráče, tedy jak běžné figurky, tak velké panáky z Rozšíření, prasata a stavitele.

Hráč, který si vylosuje a umístí kartu se sopkou, nepokládá v tomto tahu žádnou svoji figurku. Místo toho se na kartu se sopkou ihned umístí (přemístí) drak.

Kartička s obrázkem draka se umístí běžným způsobem a hráč si na ni může položit svou figurku. Pokud se rozhodne nepoložit svou figurku, může pohnout figurkou víly (viz níže). Pak se hra přeruší a pohybuje se drak.

Počínaje hráčem, který položil kartu s drakem, se hráči střídají v posouvání draka o 1 pole vodorovně nebo svisle. Drak se pohybuje o 6 polí bez ohledu na počet hráčů. Nesmí však žádné pole navštívit dvakrát a nesmí vstoupit na pole s vílou. Pokud by se dostal na pole, ze kterého už nejde podle těchto pravidel pokračovat, jeho pohyb skončí předčasně. Cestou drak žere figurky. Když vstoupí na pole, na kterém je něčí figurka, hráč si ji musí vzít zpět do své zásoby. Může se stát, že někde zůstane osiřelý stavitel či prase bez další figurky téhož hráče; jejich účinek se tím neruší.

Pokud drak ještě není ve hře (první karta s drakem byla odkryta dřív než první karta se sopkou), drak se nehýbe a karta s drakem se odloží na stranu lícem nahoru. Ve chvíli, kdy se objeví první karta se sopkou a drak se tak dostane na plán, všechny vyložené karty s drakem se otočí lícem dolů a zamíchají zpátky mezi zbývající kartičky.

Víla stojí na začátku hry vedle hracího plánu. Hráč, který může umístit, ale neumístí svoji figurku, může místo toho přemístit vílu na políčko, na kterém už jeho figurka stojí. (To, že „může umístit figurku“, mj. znamená, že nepokládal kartičku se sopkou ani neodstraňoval cizí figurku princeznou (viz níže).) Figurka, u které stojí víla, je chráněná před drakem, protože drak na pole s vílou nesmí vstoupit. Navíc víla přinese hráči 1 bod pokaždé, když na začátku jeho tahu stojí na poli s jeho figurkou. Hráči, u jehož figurky stojí víla v okamžiku, kdy se objekt, na kterém figurka stojí, vyhodnocuje (uzavřené objekty během hry, ostatní na jejím konci), přinese víla 3 body bez ohledu na body, které případně získal vyhodnocením objektu.

Přiloží-li hráč kartičku s princeznou k městu, na kterém už stojí alespoň jedna figurka, musí si jednu z těchto figurek vybrat, odebrat ji z města a vrátit ji do zásoby jejímu majiteli. Velký panák může být takto odstraněn až ve chvíli, kdy už jiné figurky na výběr nejsou. Sám hráč, který kartičku položil, v tomto případě nesmí položit vlastní figurku. Pokud hráč kartičku s princeznou přiloží jinam než k obsazenému městu, může si na ni položit vlastní figurku.

Hráč, který položí kartu s tajnou chodbou, může položit svou figurku na tuto kartu (tj. na louku), nebo na jakoukoliv jinou kartu ve hře, kde tomu nebrání běžná pravidla (figurku nelze položit na objekt, na kterém už někdo stojí, nebo který už byl uzavřen).

Řeka (Der Fluss)

Rozšíření modrého Carcassonnu dostupné jako bonus v Carcassonne Hrad.

Řeka se staví jako první na začátku hry. Pramen řeky položte doprostřed stolu a jezero dejte stranou. Zbývající kartičky otočte lícem dolů a zamíchejte (můžete přidat i normální startovací kartu).

Hráči nyní jeden po druhém vykládají kartičky a staví koryto řeky. Řeku můžete stavět libovolně s jedinou výjimkou: žádné zpětné obrátky (dvě po sobě jdoucí kartičky nesmějí řeku otočit o 180°). Na konec řeky postavte jezero.

Každý hráč může podle pravidel umístit na kartičku, kterou položil, svou figurku. Na řeku se figurky nepokládají. Jakmile je řeka hotová, pokračuje se ve hře, jako obvykle.

Král (König)

Rozšíření modrého Carcassonnu dostupné jako bonus Král & Zvěd (König & Späher) v Carcassonne Hrad.

5 normálních karet krajiny přidejte k ostatním na začátku hry. Lze je kombinovat jak se základní variantou, tak s jejími jinými rozšířeními.

Mezi kartami je karta zobrazující dvě oddělené části města (přemostění). Tyto se však v průběhu hry mohou propojit prostřednictvím jiných karet do jediného města. Pak se tato karta počítá jako 1 bod.

Král je na počátku hry na straně, mimo hru. V okamžiku, kdy některý hráč dokončí město, vezme si krále. Jakmile však jiný hráč uzavře větší město (= položí poslední kartu), putuje král k němu. Kdo má na konci hry krále, dostane za každé uzavřené město 1 bod.

Loupeživý rytíř funguje stejně jako král, avšak na cestě. Kartu obdrží vždy ten hráč, který uzavřel nejdelší cestu. Na konci hry dostane hráč, který má tuto kartu v držení, 1 bod za každou uzavřenou cestu.

Hrabě z Carcassonne (Der Graf von Carcassonne)

12 kartiček se před začátkem hry rozmístí na stůl do obdélníku 4 × 3 podle obrázku. Tím vznikne vlastní město Carcassonne. Město slouží jako počáteční hrací plán, ke kterému se dále přikládá. Normální startovací kartička se ve hře nepoužije. Město má 4 zvýrazněné části: zámek (Schloss), katedrála (Kathedrale), tržiště (Markt) a kovárnu (Schmiede). Fialová figurka hraběte se na začátku postaví na zámek.

Pokaždé, když nějaký hráč vyvolá bodování, ze kterého nedostane žádné body, ale někdo jiný ano, může tento hráč na konci tahu položit jednu figurku ze své zásoby do Carcassonne na městskou část, kterou si vybere. Pokud hráč svým tahem vyvolá více než jedno bodování, nesmí z žádného z nich dostat body, aby tuto možnost mohl využít. Nicméně v jednom tahu může poslat do Carcassonne nejvýše jednu figurku (viz další upřesnění níže u diskuse k ostatním rozšířením).

Pokaždé, když se nějaké území dokončí, ještě před zjišťováním, kdo má na daném území většinu, mohou všichni hráči nasadit své figurky z odpovídající části města Carcassonne do boje o dané území. Nejde to jen v případě, že na příslušné městské části právě stojí hrabě.

·         Figurky ze zámku se mohou nasadit ve městě.

·         Figurky z kovárny se mohou nasadit na cestě.

·         Figurky z katedrály se mohou nasadit v klášteře.

·         Figurky z tržiště se mohou nasadit na louce.

Poznámka překladatele: Nenapadá mě žádný důvod, proč by hráč chtěl odložit své figurky na katedrálu. Žádným jiným způsobem se totiž nemůže stát, že by na klášteře stála více než jedna figurka, takže žádné boje o většinu zde nehrozí.

Figurky z tržiště se nasazují až na konci hry, při bodování luk.

Poznámka překladatele: Není úplně jisté, zda lze figurky z města Carcassonne zapojit i do bodování neuzavřených měst a cest na konci hry. Vezmeme-li německá pravidla doslova, pak to dovoleno není, protože tyto objekty nebyly dokončeny. Hře by ale nijak nevadilo (a pravidla by zjednodušilo), kdyby se tyto figurky daly použít i v těchto případech. Proto doporučuji, aby se hráči před hrou dohodli, že figurky z města Carcassonne lze použít při všech bodováních.

První se rozhoduje hráč po levici hráče, který přiložením kartičky uzavřel území a vyvolal bodování. Může přemístit libovolný počet (tedy i 0 nebo všechny) svých figurek z příslušné části města Carcassonne na území, které bylo právě uzavřeno. Po něm mají stejnou možnost další hráči po směru hodinových ručiček. Poslední se rozhoduje hráč, který bodování vyvolal.

Poznámka překladatele: V původních německých pravidlech není řečeno, v jakém pořadí hráči stanovují své většiny při bodování luk (a případně též nedokončených měst a cest). Zdá se, že toto pořadí může hrát ne zcela zanedbatelnou roli. Zřejmě jediné jednoduché řešení (byť ne zrovna spravedlivé) je říci, že hráčem, který „vyvolal bodování“ (a má tedy rozhodovat o nasazení svých figurek jako poslední) je hráč, který byl poslední na tahu a položil poslední kartičku. Roli může hrát též pořadí, v jakém se jednotlivé louky budou vyhodnocovat.

Figurky, které nebyly nasazeny, zůstávají ve městě Carcassonne a mohou být využity při příštím bodování. Hráč si je nemůže vzít zpět do své zásoby „jen tak“, aniž by prošly bodováním nějakého území!

Hrabě

Pokaždé, když některý hráč přidává svou figurku do města Carcassonne, smí tento hráč také přemístit hraběte na libovolnou část tohoto města. Z městské části, ve které právě pobývá hrabě, nesmějí hráči nasazovat své figurky při bodováních. Tyto figurky jsou blokovány tak dlouho, dokud se hrabě nepřestěhuje do jiné městské části. Hrabě stojí vždy jednoznačně na jedné ze čtyř městských částí a nikdy neopustí město Carcassonne.

Kombinace s jinými rozšířeními

Rozšíření (I)

Do města Carcassonne lze umístit i velkého panáka. Když je velký panák z Carcassonne nasazen do boje o nějaké území, vydá jako obvykle za dva.

Kupci & stavitelé

Jestliže hráč provádí díky staviteli dva tahy a v obou splní výše zmíněné podmínky, může v obou tazích umístit jednu svou figurku do Carcassonne.

Řeka

Po postavení města Carcassonne se umístí pramen řeky tak, aby řeka vedla od města pryč. Zde může nicméně dojít ke komplikacím s umístěním kartiček, zvláště když se řeka stočí podél města. Proto se kombinování těchto dvou rozšíření nedoporučuje.

Kataři (Die Katharer)

Rozšíření Carcassonne v časopise spielbox 5/2004 (http://www.spielbox.de/).

Autor: Christwart Conrad

Vydavatel: W. Nostheide Verlag GmbH, Bahnhofstraße 22, D-96117 Memmelsdorf

Rok vydání: 2004

Z němčiny přeložil Dan Zeman, Paluba.

4 kartičky

Kapitola 1: V průběhu 11. a 12. století se na jihu Francie vyvinulo nové náboženství, katarismus. Pro římskokatolickou církev byli kataři kacíři. Až do začátku 13. století se Carcassonne vyvíjelo jako pevnost katarů. Po neúspěšném napomínání církve a po zavraždění papežského legáta poslal papež Inocenc III. na katary křížovou výpravu. V roce 1209 bylo Carcassonne oblehnuto, čímž začala 40 let trvající válka.

Kapitola 2: Ludografie Carcassonne

2000: základní hra

2001: Řeka

2002: 1. rozšíření
         Lovci & sběrači

2003: Kupci & stavitelé
         Hrad
         Král & zvěd

2004: Město
         Hrabě z Carcassonne
         Kataři

Další informace najdete na www.carcassonne.de.

Pravidla

Kataři se dají hrát se základním Carcassonne a podle libosti i jedním nebo oběma rozšířeními. Čtyři nové karty se zamíchají mezi ostatní kartičky krajiny. Až na následující odchylky platí pravidla základní hry.

Obležení: Město, ke kterému je přiložena některá z katarských kartiček, se považuje za obležené. Každé obležené město, které je během hry uzavřeno, přinese pouze po 1 bodu za kartičku. Pokud se v něm nachází katedrála z 1. rozšíření, přinese po 2 bodech za kartičku. Obležené město, které není do konce hry dokončeno, nepřinese vůbec žádné body. Vícenásobné obležení téhož města nemá žádný přídavný účinek.

Zásobování: Sedláci z louky zásobují obležené i obléhatele. Sedlákům přinese každé uzavřené obležené město dvojnásobek, tedy 6 bodů. Pokud je na louce prase z rozšíření Kupci & stavitelé, je to dokonce 8 bodů.

Útěk: Sousedící kláštery umožňují únik z obleženého města. Jestliže přímo s katarskou kartou sousedí (i úhlopříčně) klášter, může hráč na konci svého tahu odebrat z dotyčného obleženého města jednoho svého rytíře a dát si ho zpět do své zásoby.

Řeka II (Der Fluss II)

Autoři: Rudolf Ross, Klaus-Jürgen Wrede

Vydavatel: Hans im Glück Verlag, 2005

Pro 2 až 5 (6) hráčů.

Obsahuje 12 karet s řekou. Hratelné pouze se základní sadou Carcassonne. Lze kombinovat s Řekou I.

Překlad z němčiny: Dan Zeman, Paluba

Řeka se pokládá jako první. Pramen, rozvětvení a jezero se sopkou se dají na stranu, ostatní karty s řekou se zamíchají lícem dolů. Pramen se položí doprostřed stolu. Nejmladší hráč přiloží rozvětvení. Potom si hráči popořadě vytáhnou kartu řeky a pokládají ji doleva nebo doprava na jedno ze dvou říčních ramen. Nakonec se položí sopka. Až na dvě výjimky se kartičky řeky mohou pokládat libovolně. (Nelze otočit do protisměru a nelze spojit obě ramena.) Stejně jako v normální hře může každý hráč položit figurku, pokud chce. Žádná figurka však nesmí stát přímo na řece. Hráč, který pokládá sopku, nesmí na tuto kartičku postavit žádnou figurku, ale místo toho provede ihned další tah, tj. začne s normální hrou.

Kartičky Řeky II, které obsahují hostinec, stádo prasat nebo sopku mají zvláštní význam, pokud kombinujete Řeku II s příslušným dalším rozšířením Carcassonne.

Stádo prasat přinese sedlákovi, kterému tato louka patří, za každé město 1 bod navíc. Tato prémie platí navíc k běžnému praseti z rozšíření Kupci a stavitelé.

Hostinec má stejný význam jako v prvním rozšíření Carcassonne.

Sopka má stejný význam jako v rozšíření Princezna a drak. Hráč, který položí tuto kartu, může ihned provést další tah.

Z němčiny přeložil Dan Zeman, Paluba