Babel

 

Autoři: Uwe Rosenberg, Hagen Dorgathen

Překlad z němčiny: Daniel Zeman, Paluba (http://hrejsi.cz/)

Vydavatel: Kosmos, 2000

Hra pro 2 hráče od 12 let na 45 až 60 minut.

Ocenění: nominace na Spiel des Jahres 2001

Myšlenka hry

Na březích řek Eufrat a Tigris vznikaly metropole plné nádhery a bohatství. Hlavním znakem blahobytu tehdy bylo stavění chrámů. Dva protivníci se snaží budovat dech beroucí chrámové komplexy na pěti různých místech. Pomáhají jim příslušníci pěti různých národů, které v oblasti žijí. Každý národ umí něco, čím nad ostatní vyniká. Kdo bude šikovnější a rozvážnější při budování chrámů, ten nakonec vyhraje.

Cíl hry

Vyhraje hráč, který postaví vyšší, a tedy hodnotnější chrámy.

Hrací potřeby

·         1 hrací plán s 5 městy v barvách národů, 5 parcelami pro chrámy pro každého hráče a 1 odkládací plochou pro balíček chrámových karet

·         45 chrámových karet pro různá patra: 10× první patro, 9× druhé, 8× třetí, 7× čtvrté, 6× páté a 5× šesté

·         60 karet národů, po 12 kartách Médů, Sumerů, Chetitů, Peršanů a Asyřanů

·         2 figurky

Příprava hry

·         Hrací plán patří doprostřed stolu mezi oba hráče.

·         Z chrámových karet se vyberou dvě karty prvního patra. Každý hráč dostane jednu a vyloží si ji před sebe lícem nahoru. Ostatní karty se zamíchají a položí na odkládací pole hracího plánu lícem dolů.

·         Každý hráč si vybere figurku a postaví ji na obrázek lomu na své straně.

·         Starší hráč smí začít. Potom se ve hře oba střídají.

Karty

Karty národů

·         Nahoře je uvedeno jméno národa.

·         Barva udává, do kterého města může figurka díky této kartě cestovat.

·         Dole je uvedena zvláštní schopnost tohoto národa.

Karty chrámů

·         Číselná hodnota udává výšku chrámu, tj. patro, které tato karta představuje. „1“ je nejnižší, „6“ nejvyšší patro.

Průběh hry

Každý tah se skládá ze 3 fází:

1.     Dobrání karet národů

2.     Provedení akcí

3.     Dobrání a vyložení chrámových karet

Zatímco 1. a 3. fáze se vyřídí rychle, hlavní část hry se skrývá ve fázi 2. Tady má hráč na výběr mnoho možností, které může provádět v libovolném pořadí a libovolněkrát, dokud mu stačí karty, které má v ruce.

Dobrání karet národů

Na začátku tahu si hráč vytáhne 3 karty národů z balíčku a přidá je ke kartám, které má v ruce. To platí i pro první kolo, kdy už má každý v ruce 5 karet.

Když se balíček spotřebuje, zamíchá se odkládací balíček, otočí se lícem dolů a je z něj nový dobírací balíček.

Akce

Hráč má na výběr 5 různých akcí, které může provádět v libovolném pořadí a libovolně často (výjimkou je stěhování národů), pokud splní příslušné podmínky.

1.     Cestování

2.     Osídlování

3.     Stavba chrámu

4.     Stěhování národů

5.     Zvláštní schopnosti národů

Cestování

Hráč odloží jednu kartu národa na odkládací balíček (lícem nahoru) a přesune svou figurku na pole v barvě daného národa. Poprvé se figurka přesouvá z lomu, pak už zůstane na plánu na místě až do dalšího cestování. Figurky obou hráčů mohou stát na ve stejném městě, každá tam má přichystáno své políčko.

Osídlování

Hráč položí kartu národa k městu, ve kterém právě stojí jeho figurka. Karta se přikládá vně hracího plánu ze strany hráče, který osidluje. Další karty se pokládají tak, aby poslední vyloženou kartu překryly jen částečně a aby jména národů na všech kartách zůstala viditelná.

V jednom tahu lze osídlit jedno město více kartami národů (a často to je i vhodné). Může jít o karty různých národů, protože není podmínkou, aby město osídloval jen národ, v jehož barvě je vyvedeno pole pro město.

Jednou vyložená sestava karet se může měnit pouze při stěhování národů nebo při aplikaci zvláštních schopností národů.

Stavba chrámu

Hráč položí chrámovou kartu na staveniště na své straně města, ve kterém právě stojí jeho figurka.

Je třeba dodržet číselnou řadu: na prázdné staveniště přijde první patro, na něj druhé patro atd. Tuto předem stanovenou posloupnost je možné porušit jen s pomocí zvláštních schopností některých národů.

Kromě toho musí před přistavěním dalšího patra být ve městě alespoň tolik karet národů, kolikáté patro má být přistavěno. Důležité: Po stavbě mohou být karty národů opět staženy (např. kvůli stěhování národů), aniž by bylo nutné opět snižovat chrám.

Chrámové karty se berou z karetních řad u chrámového balíčku (skladiště materiálu), které tam během hry vznikají. Je jedno, kdo staví a na čí straně karetní řada leží: oba hráči mohou brát z obou řad chrámových karet. Z každé řady lze však odebrat pouze poslední, naposledy vyloženou kartu. Na začátku hry má každý hráč v ruce jednu chrámovou kartu pro první patro, kterou musí použít ve svém prvním tahu ke stavbě chrámu.

Stěhování národů

Stěhování národů může hráč provést nejvýše jednou za tah.

Hráč si vybere město (bez ohledu na současnou polohu své figurky), v něm vezme tři naposledy vyložené karty národů a přemístí je do jiného města. Mohou to být i karty různých národů. V cílovém městě položí tyto tři karty opět aby se překrývaly, na konec řady karet, které už tam leží (pokud tam žádné neleží, tak tyto tři vytvoří nové osídlení).

Vždy se přemísťují právě tři karty. Jejich pořadí se při přesunu nesmí změnit. Z města, ve kterém leží méně než tři karty, nelze stěhování národů provést.

Není nutné, aby po stěhování národů odpovídal počet karet národů výšce chrámu ve městě. Nyní může být počet karet menší, než číslo nejvyššího patra.

Zvláštní schopnosti národů

Každý národ má zvláštní schopnosti, které může hráč využít, když ve městě, ve kterém stojí jeho figurka, leží tři (nebo více) karty daného národa bezprostředně za sebou. Tato trojice nemusí ležet na konci vyložené řady karet. Schopnost lze aplikovat pouze na město, ve kterém stojí figurka a ve kterém se nachází dotyčná trojice karet.

Využití zvláštní schopnosti hráče něco stojí: musí vyjmout jednu z dotyčných tří karet a odložit ji na odkládací balíček. Pokud za sebou leželo více než tři karty téže barvy, může hráč tutéž schopnost využít i několikrát za sebou.

Schopnosti jsou následující:

1.     Asyřané: zbourání chrámu

2.     Chetité: ukradení patra

3.     Médové: odstěhování

4.     Sumerové: výměna stran

5.     Peršané: přeskočení patra

6.     Všichni: likvidace poloviny karet v ruce

Zbourání chrámu třemi Asyřany

Protivníkův chrám v daném městě se zbourá. Chrámové karty se odloží lícem dolů na dobírací balíček chrámových karet. Pořadí karet zůstane zachováno, tj. první se odloží karta nejvyššího patra, na ni karta druhého nejvyššího patra atd.

Ukradení patra třemi Chetity

Z protivníkova chrámu v daném městě se sebere nejvyšší patro a položí se na vlastní chrám v tomto městě. Je nutné splnit podmínky:

·         Ukradené patro musí být vyšší než nejvyšší vlastní patro v daném městě. Je ale dovoleno několik pater přeskočit.

·         Hráč musí mít v daném městě alespoň tolik karet národů, kolik odpovídá hodnotě ukradeného patra. Právě odložená karta Chetitů se do tohoto počtu ještě počítá.

Hráč může loupit i když ještě sám v tomto městě žádné chrámové karty nemá.

Odstěhování způsobené třemi Médy

Protivníkovi z tohoto města uteče celý jeden národ. Hráč rozhodne, který národ to bude. Protivník musí všechny karty tohoto národa (bez ohledu na to, kde se v jeho karetní řadě nacházely) odevzdat na odkládací balíček.

Přeběhnutí způsobené třemi Sumery

Všechny karty z konce protivníkovy řady, které mají stejnou barvu, přeběhnou na stranu hráče, jehož Sumerové přeběhnutí vyvolali. Nový majitel si je položí na konec své řady.

Přeskočení patra třemi Peršany

V daném městě lze při stavbě chrámu přeskočit právě jedno patro. Je nutné splnit tyto podmínky:

·         Potřebná chrámová karta je alespoň v jedné z obou zásobáren k dispozici.

·         Hráč má v daném městě potřebný počet karet národů. Právě odložená karta Peršanů se do tohoto počtu ještě počítá.

Likvidace poloviny karet v ruce za pomoci tří příslušníků jednoho národa

Hráč může aktivovat libovolnou trojici ve městě, ve kterém stojí jeho figurka, a místo normální schopnosti daného národa požadovat, aby protivník odevzdal polovinu karet, které má v ruce, na odkládací balíček. Protivník si sám vybere, které karty to budou. Pokud má lichý počet karet, stanoví se polovina v jeho prospěch (tj. např. 5 karet se zredukuje na 3).

Dobrání a vyložení chrámových karet

Po ukončení všech svých akcí si hráč vytáhne dvě chrámové karty z balíčku a položí je do zásobárny na své straně plánu. Nejdříve obě karty odkryje, pak položí tu s vyšší hodnotou a na ni tu s nižší hodnotou. Podobně jako u karet národů se karty překrývají jen částečně, aby u všech karet byly vidět jejich hodnoty.

Tím tah hráče končí.

Pokud má hráč nyní čtyři nebo více karet v ruce, musí jejich počet sdělit protivníkovi.

Konec hry

Hra může skončit třemi různými způsoby:

·         Jestliže součet hodnot (výšek) chrámů jednoho hráče dosáhl nebo překročil 15 a protivníkovy chrámy mají v danou chvíli celkovou hodnotu menší než 10, hra končí a hráč s vyšší hodnotou chrámů vyhrál. Pokud už má protivník 10 nebo více bodů, hra přechází do závěrečné části:

·         V závěrečné části se pokračuje ve hře podle normálních pravidel. Vyhraje ten, kdo hodnotou svých chrámů dosáhne nebo překročí 20 nebo dokáže snížit hodnotu chrámů protivníka pod 10. Nezáleží na tom, kdo z hráčů jako první dosáhl oněch 15 bodů.

·         Výjimečně může hra skončit, když někdo vytáhne z balíčku poslední chrámovou kartu a položí ji do řady čekajících karet. Hráči si sečtou hodnoty svých chrámů a kdo má vyšší součet, vyhrává. Při nerozhodném stavu vyhraje hráč s vyšším počtem karet národů v ruce.

Autoři

Uwe Rosenberg se narodil v roce 1970 a žije v Dortmundu. Diplomovaný statistik se nyní živí převážně vymýšlením her. Díky svým nejúspěšnějším hrám „Bohnanza“ a „Mamma Mia“ se už dvakrát ocitl na nominačním seznamu pro cenu Spiel des Jahres (Hra roku). Vedle společenských her se ve volném čase nejraději zabývá badmintonem.

Hagen Dorgathen se narodil v roce 1968 a žije rovněž v Dortmundu. Věčný student je hrdým majitelem permanentky na Schalke. K jeho koníčkům patří vedle společenských her — od roku 1994 se pravidelně účastní finále Německého mistrovství v deskových hrách — mj. čtení a politika. Toto je jeho první vydaná hra.

 

 

Redakční zpracování: TM-Spiele

Ilustrace: Claus Schobig

Autoři a nakladatelství děkují všem zkušebním hráčům a recenzentům pravidel.

Č. výrobku: 680916

© 2000 KOSMOS Verlag

Postfach 106011

D-70049 Stuttgart

tel. +49 711 219 10

fax +49 711 219 1422

www.kosmos.de

info@kosmos.de

Všechna práva vyhrazena.

Made in Germany.

 

 

Informace o deskových hrách včetně Babelu v češtině poskytuje Klub deskových her Paluba na http://www.hrejsi.cz/. Otázky pište na paluba@hrejsi.cz, nebo navštivte náš klub v Praze u Anděla, ve dvoře domu Lidická 40.